Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kvarcit Borku - hrad Velhartice

Vyhledávání

Kvarcit Borku - hrad Velhartice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Klatovy
Katastrální území: Velhartice
Mapové listy: 2231, 22313
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: Pěkné výchozy kvarcitu až 5 m vysoké jsou hned u vstupní brány u hradního příkopu (d. b. SZ527) a pokračují dále na hradní nádvoří i vně na západ od hradu, kam vede pěšina, která končí na vyhlídce do kaňonu Ostružné. Lokalita je dostupná pěšky (cca 5 min) z veřejného parkoviště.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Jižně od Velhartic vystupuje nápadný zalesněný vrch Borek, který s nadmořskou výškou 859 m představuje krajinnou dominantu. Celý vrch tvoří mohutné oválné kvarcitové těleso o velikosti 2 x 1,3 km.
ID : 3856

Geologie

Geologická charakteristika: Kvarcit je deskovitě až hrubě lavicovitě odlučná hornina světle šedé až nažloutlé barvy s plochou zvlněnou foliací. Hornina je jemně až drobně zrnitá, masivní, nevýrazně páskovaná, místy se však vyskytují zbřidličnatělé polohy obvykle bohatší slídou. Magnetická susceptibilita kolísá v rozmezí 0,02–0,15 ´ 10-3 SI. Měření koncentrací přirozených radioaktivních prvků na plochém výchozu kvarcitu před hradem poskytlo poměrně nízké koncentrace K = 2,7 %, U = 2,2 ppm, Th = 10,1 ppm. Pod mikroskopem má hornina výrazně usměrněnou drobně zrnitou granoblastickou až granolepidoblastickou S-C mylonitickou strukturu (zrnitost 0,1–1,5 mm), dominuje laločnatý křemen, podřízený je muskovit a draselný živec. Sporadické jsou drobné pseudomorfózy po pravděpodobném cordieritu, jemně jehlicovitý sillimanit, chloritizovaný biotit, jemný opakní minerál, dost častý je izometrický zirkon a možná také monazit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: skála, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: kvarcit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: pěkný výchoz, typová lokalita horniny
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: není
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáčková E. a kolektiv autorů (2015): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 22313 Velhartice.- Česká geologická služba Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 09.06.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17, Kukal Zdeněk 06.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3856 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3856.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kvarcitové skály na vrcholu kóty Borek., Vladimír Žáček, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]