Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malý Chlum u Obory

Vyhledávání

Malý Chlum u Obory

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Krhov
Mapové listy: 2414, 24144
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: 1200 m z. od kostela v Oboře, 1100 m sv. od osady Perná
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom založený ve východní stěně svědeckého vrchu Malý Chlum odkrývá sedimenty svrchní křídy, které jsou zachovány v depresní tektonické struktuře blanenského prolomu
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3853

Geologie

Geologická charakteristika: Na lokalitě jsou starým lomem odkryty sedimenty svrchní křídy, které jsou zachovány v depresní tektonické struktuře blanenského prolomu a v současnosti vytvářejí denudační relikty v podobě svědeckých vrchů. Křídové horniny zde leží na permských sedimentech boskovické brázdy. Křídový sled začíná perucko-korycanským souvrstvím (stupeň cenoman), jehož spodní část náleží peruckým vrstvám. Ty jsou zastoupeny křemitými pískovci až slepenci s polohami jílovců, doprovázených uhelnými slojkami. Jílovce a uhelné slojky byly v minulosti objektem těžby na jejíž pozůstatky v podobě haldiček tmavých jílovců můžeme v bezprostředním okolí lokality nalézt (např. při zelené turistické stezce pod vrchem Velký Chlum, nedaleko sousoší husitských bojovníků, vytesaných v peruckých pískovcích). Přímo na lokalitě Malý Chlum jsou v nejspodnější části lomu odkryty hrubozrnné křemenné pískovce, které jsou místy silně železité. V jejich nadloží spočívají středně zrnité glaukonitické pískovce, které tvoří spodní polovinu odkryté lomové stěny a náležejí již ke korycanským vrstvám, které se usadily v mořském prostředí. Pískovce mají šedozelenou barvu a jsou velice málo zpevněné. Na korycanské pískovce ostře nasedají horniny bělohorského souvrství, které jsou zastoupeny vápnitými spongolitickými prachovci a pískovci, označovanými obecně jako opuky. Tyto horniny mají světle šedou, okrovou až žlutavou barvu a obsahují hojné fosilie mořských živočichů. Nejběžněji se vyskytují misky inoceramidních mlžů (podle rodu Inoceramus), kteří jsou pro křídu charakterističtí a představují vůdčí fosilie. Výskyt druhu Inoceramus labiatus dokládá raně turonské stáří hornin bělohorského souvrství, odkrytých zde v lomu. Kromě inoceramidů a jiných skupin mlžů se zde vyskytují např. ježovky, případně širomořští amoniti. Těsně pod vrcholem Malého Chlumu, 20 m jihovýchodně od rozhledny, jsou odkryty vyšší partie bělohorského souvrství, zastoupené vápnitými spongolitickými pískovci s glaukonitem, které jsou silicifikované.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman, mezozoikum - křída - svrchní křída - turon - spodní turon
Témata: geomorfologie, těžební činnost a její následky, litologie, paleontologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: stolová (tabulová) hora, vrstva, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, opuka
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní profil sedimenty české křídové pánve v orlicko-žďárském vývoji
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: svah pozvolna zarůstá náletovou vegetací
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dvořák J. (1951): Křídový útvar v okolí Chlumů u Obory na Moravě.- Věst. Král. čes. Spol. Nauk, 14, 1-15, Praha. Dvořák, J. (1953): Křídový útvar východně od řeky Svitavy mezi Letovicemi a Hradcem nad Svitavou. – Rozpravy Československé Akademie Věd, řada MPV, 63, 1, 1-19.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kumpan Tomáš, 21.05.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3853 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3853.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Svědecká hora křídových sedimentů v boskovické brázdě., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Svědecká hora křídových sedimentů v boskovické brázdě., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
ve spodní části stěny korycanské vrstvy, v jejich nadloží bělohorské souvrství, Tomáš Kumpan, 2008
Křídový pokryv boskovické brázdy; hojný výskyt inoceramidů v pískovcích bělohorského souvrství, Tomáš Kumpan, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]