Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Miroslavský zámek

Vyhledávání

Miroslavský zámek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Miroslav
Mapové listy: 3411, 34112
Oblast: Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
Lokalizace: V zámeckém parku, pod severními zdmi zámku.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalka
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3852

Geologie

Geologická charakteristika: Pod severními zdmi miroslavského zámku se nachází výchoz miroslavských slepenců. Jedná se o petromiktní slepence až brekcie, které zde mají jak podpůrnou strukturu klastů, tak základní hmoty. Středně až hrubě zrnité slepence vytvářejí masivní lavice s chaoticky orientovanými klasty, které jsou poloostrohranné až polozaoblené, špatně vytříděné. Sféricita je spíše nízká, poměrně hojné jsou tabulární a prolátní klasty. Základní hmota těchto slepenců odpovídá hrubozrnným arkózám (Dudek 1963ab). Podřízeně se vyskytují také jemnozrnné slepence s podpůrnou strukturou klastů, které jsou středně až špatně vytříděné a jsou nevýrazně subhorizontálně zvrstvené. Klasty jsou dominantně tvořeny vápenci (často rekrystalizovanými; "kadovský typ"), dále jsou hojné granitoidy, fylity, svory a křemenná zrna. Běžně se také vyskytují úlomky kulmských sedimentů (jemnozrnné slepence, droby, břidlice) a ortoruly a podružně pak aplity, biotitické ruly nebo amfibolity (Dudek 1963ab). Miroslavské slepence představují sedimenty aluviálních vějířů, usazených z úlomkotoků (masivní chaoticky uspořádané slepence), případně z proudů v korytech (subhorizontálně zvrstvené slepence; Kumpan 2015).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - paleozoikum Znojemska a okraje Boskovické brázdy
Stratigrafie: svrchní karbon - siles, spodní perm
Témata: petrologie, litologie, sedimentologie
Jevy: litologické rozhraní, skalní stěna, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , brekcie
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní výchoz miroslavských slepenců
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dudek, A. (1963a):Beitrag zum Problem der moldanubischen Überschiebung (Misslitzer Horst). - Sborník geologických věd, Řada G, 1, 7-20.; Kumpan, T. (2015): Litofacie a faciální architektura miroslavských slepenců (mladší paleozoikum.)Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014, A, 7 - 12.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kumpan Tomáš, 07.05.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 25.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3852 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3852.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petromiktní miroslavské slepence, Tomáš Kumpan, 2014
Petromiktní miroslavské slepence, Tomáš Kumpan, 2014
Petromiktní miroslavské slepence (jemnozrnné slepence s podpůrnou strukturou klastů, nevýrazně subhorizontálně zvrstvené), Tomáš Kumpan, 2014
Petromiktní miroslavské slepence, Tomáš Kumpan, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]