Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hora Říp

Vyhledávání

Hora Říp

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Litoměřice
Katastrální území: Mneteš
Mapové listy: 1221, 12212
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída
Lokalizace: Výrazný kopec v krajině Říp s kótou 455 m mezi obcemi Kleneč, Vražkov, Rovné pod Řípem.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy na svazích hory Říp. Výchozy na jednotlivých vyhlídkách.
ID : 3850

Geologie

Geologická charakteristika: Hora Říp je pozůstatkem výplně přívodní dráhy terciérního vulkánu, který pronikal svrchnokřídovými sedimenty a posléze byl postupně denudován. Současné výchozy ve vrcholových partiích Řípu tvoří sodalitický nefelinit dle chemické analýzy z výchozů na východním úbočí (Shrbený 1998). Na svazích a na úpatí hory jsou uloženy mocné vrstvy sutí s polohami fosilních půd a eolických sedimentů pliocéního a kvartérního stáří. Tyto akumulace modifikují částečně i zvonovitý tvar hory. Na vrcholu Řípu stojí románská rotunda sv. Jiří, původně zasvěcená svatému Vojtěchovi. Toto historicky významné místo je často navštěvováno jak poutníky (každoroční pouť se koná v neděli před svátkem sv. Jiří), tak turisty. Na všech vyhlídkách jsou odkryté výchozy terciérních vulkanitů místy i se zřetelnou sloupcovitou odlučností. Hornina je magnetická a může ovlivnit střelku kompasu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie, botanika, archeologie, historie
Jevy: charakteristická hornina, skála, suť
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání
Hornina: nefelinit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5745     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Důvodem ochrany je především botanický potenciál, který je však vázán na vulkanické horniny. Lokalita má význam i z historického hlediska.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Chlupáč, I. et al., Geologická minulost české republiky, Academia, Praha 2002; Shrbený, O.(1998): Databáze terciérních vulknitů Českého masívu [databáze online]. Praha Čes.geol.služba, Dostupné z URL http://www.geology.cz/litogeochemie>, Litogeochem. databáze Čes. geol. služby.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 04.05.15
Aktualizoval(a): Zelenka Přemysl 12.05.15, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3850 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3850.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy sodalitického nefelinitu na přístupové cestě na východních svazích Řípu , Pavla Gürtlerová, 2015
Románská rotunda sv. Jiří na vrchole hory Říp, Pavla Gürtlerová, 2015
Severní vyhlídka s výhledem na České středohoří a Roudnici nad Labem, Pavla Gürtlerová, 2015
Severní vyhlídka s výhledem na České středohoří a Roudnici nad Labem, Pavla Gürtlerová, 2015
Cestou k řípu od Rovného, Pavla Gürtlerová, 2015
Výchozy sodalitického nefelinitu na jižní vyhlídce , Pavla Gürtlerová, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]