Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hostěradice

Vyhledávání

Hostěradice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Hostěradice na Moravě
Mapové listy: 3411, 34112
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 490 m v. od kostela v Hostěradicích; 3,6 km od zámku v Miroslavi
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zatopený neaktivní lom s rekultivovanou skládkou
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3838

Geologie

Geologická charakteristika: Sedimenty blízké kulmským horninám drahanské vrchoviny vystupují mezi Lesonicemi a Hostěradicemi v pruhu dlouhém 5,5 km a širokém 1,5 km. Jedná se především o droby, které se střídají se slepenci. Průběh vrstev má severojižní směr se strmým západním úklonem (Dudek 1963). Nejlépe jsou tyto horniny odkryté v rekultivovaném lomu na jv. okraji Hostěradic.Litické droby až arkózy jsou zelenošedé, jemně až středně zrnité a vytvářejí masivní lavice. Mají nízkou strukturní i minerální zralost. Základní hmota je povlaková až pórová, tvořená jílovito-sericitickým materiálem, prachovitou frakcí a prachovito-jílovitými břidlicemi v různých stadiích rozpadu. Místy je patrná silicifikace a chloritizace. Klastický materiál je tvořen serictisko-jílovými až prachovitými břidlicemi, velmi jemnozrnnými fylitickými břidlicemi, fylity a klasty mikritických vápenců. Dále se vyskytují zrna felzitů, křemene či živců (plagioklasy převládají nad K-živci). Petromiktní slepence jsou převážně šterčíkové a vytváří laterálně vykliňující lavice. Mají podpůrnou strukturu základní hmoty a nízkou minerální zralost. Základní hmota je drobová. Štěrčíkové klasty jsou subangulární až suboválné s převahou vulkanitů a sedimentů. Časté jsou porfyrické kyselé vulkanity, dále ignimbrity nebo spility. Ze sedimentů převládají sericticko-jílovité až muskoviticko-sericitické břidlice až fylitické břidlice, dále křemité pískovce a poměrně hojné mikritické vápence s bioklasty. V malém množství jsou zastoupeny granitoidy a krystalické břidlice (Maštera et al. 2000). Dvořák (1996) tato klastika považoval za ekvivalent myslejovického souvrství Drahanské vrchoviny avšak valounové složení i asociace těžkých minerálů ukazují na mnohem bližší vzath ke staršímu souvrství protivanovskému (Maštera et al. 2000). V jihozápadní části odkryté lomové stěny jsou slepence tlakově deformované (především vápencové klasty, které jeví různou míru tlakového rozpuštění a tvarové deformace)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - paleozoikum Znojemska a okraje Boskovické brázdy
Stratigrafie: visé
Témata: litologie, geologie, petrologie, sedimentologie
Jevy: litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: droba, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejrozsáhlejší a nejinstruktivnější odkryv kulmských hornin hostěradického paleozoika
Střety zájmů: skládky odpadků, vegetace, rekultivace
Popis střetů zájmů: Skládka v lomu již po rekultivaci. Teoreticky hrozí zárůst náletovou flórou.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dudek, A. 1963c. Hostěradice, lom jv. od obce. Exkurzní průvodce XIV. sjezdu Spol. pro min. a geol. při ČSAV, 14-15, Brno.; Dvořák, J. 1996. Lower Palaeozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks. Věstník Českého Geologického Ústavu, 71(1), 75-79.; Maštera, L. – Gilíková H. – Otava, J. 2000. Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1999, 90-93, Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kumpan Tomáš, 30.03.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 20.09.17, Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3838 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3838.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Neaktivní lom s rekultivovanou skládkou na východním okraji Hostěradic. Odkryty jsou zde droby a slepence, blízké kulmu Drahanské vrchoviny., Tomáš Kumpan, 2014
Neaktivní lom s rekultivovanou skládkou na východním okraji Hostěradic. Odkryty jsou zde droby a slepence blízké kulmu Drahanské vrchoviny., Tomáš Kumpan, 2014
Neaktivní lom s rekultivovanou skládkou na východním okraji Hostěradic. Detail slepencové polohy z východního okraje lomu., Tomáš Kumpan, 2014
Neaktivní lom s rekultivovanou skládkou na východním okraji Hostěradic. Detail polohy s tlakově deformovanými klasty vápenců., Tomáš Kumpan, 2014
Neaktivní lom s rekultivovanou skládkou na východním okraji Hostěradic. Odkryty jsou zde droby a slepence blízké kulmu Drahanské vrchoviny., Tomáš Kumpan, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]