Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meziříčko

Vyhledávání

Meziříčko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Meziříčko u Letovic
Mapové listy: 2412, 24124
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: 890 m sz. od kapličky v Meziříčku u Letovic; 660 m jjv. od kapličky ve Skrchově; při sz. patě vrcholku (kóta cca 442 m.n.m.) mezi místy Hlásek a Červená
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zarůstající a částečně zasutý lomu (pískovna)
Technický objekt: lom, pískovna
ID : 3837

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryty zde jsou korycanské vrstvy perucko-korycanského souvrství (pozdní křída, stupeň cenoman). Ve spodní části jsou zastoupeny lavicemi křemitých hrubozrnných pískovců až jemnozrnných slepenců, výše pak šikmo zvrstvenými středně zrnitými pískovci s příměsí glaukonitu, které mají mocnost kolem 2 m. Nejvyšší polohy korycanských vrstev zde odkrytých (v mocnosti opět kolem 2 m) náleží slabě zpevněným glaukonitickým středně až jemně zrnitým pískovcům s jílovitou příměsí. Charakteristická je pro ně bioturbace (?Macaronichnus), jejíž intenzita se směrem do nadloží zvyšuje, stejně jako podíl glaukonitu. Styk s nadložním bělohorským souvrstvím není přímo odkrytý. Výše ve svahu se však vyskytují jeho drobné výchozy a v nejvyšší jz. partii vrcholku je pak významněji odkryto dalším opuštěným lůmkem. Jedná se o jemnozrnné vápnité pískovce s příměsí glaukonitu, ve vrcholové části s rohovci.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman - svrchní cenoman, mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: sedimentologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: ichnofosilie, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Relativně dobře odkrytý sled korycanských vrstev
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Dvořák, J. (1953): Křídový útvar východně od řeky Svitavy mezi Letovicemi a Hradcem nad Svitavou. Rozpravy Československé Akademie Věd, řada MPV 63, 1, 1-19.; Müller, V. (1961): Výzkum cenomanských oblastí – Zpráva o základním geologickém výzkumu křídového útvaru v území mezi Březinkou, Roubaninou, Chlumem, Babolkami, Skřibem a Mor. Chrastovou na východním břehu řeky Svitavy (list spec. Mapy Jevíčko 4157). MS ČGS-Geofond. P013403; Zvejška, F. (1947): Křídový útvar mezi Křetínem, Meziříčkem a Vlkovem (sz. od Letovic). Časopis zemského musea v Brně 31, 171 – 184.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kumpan Tomáš, 30.04.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3837 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3837.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nejvyšší část korycanských vrstev. Bioturbované glaukonitové pískovce (ichnorod ?Macaronichnus)., Tomáš Kumpan, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]