Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalní defilé v erozním zářezu řeky Kamenice

Vyhledávání

Skalní defilé v erozním zářezu řeky Kamenice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Nová Včelnice
Mapové listy: 2332, 23323
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Skalní defilé v erozním zářezu řeky Kamenice severně od obce Žďár.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Ve skalním defilé o velikosti 50 × 8 m dominuje šedohnědá středně zrnitá biotitická pararula. Biotitické ruly prorážené žilami pegmatitů.
ID : 3828

Geologie

Geologická charakteristika: Pararula se skládá z křemene, plagioklasu andezinového složení a biotitu. Místy se můžeme setkat s draselným živcem a amfibolem. V akcesorickém množství jsou přítomna zrna apatitu, zirkonu titanit a někdy také ilmenitu. Místy se objevují až 20 cm mocné polohy metakvarcitických rul s amfibolem. Na výchozech nalezneme řadu drobných pegmatitových žil o mocnosti do 40 cm, které jsou orientovány souhlasně s foliací okolních rul. Tyto hrubě zrnité pegmatity se skládají hlavně z křemene, plagioklasu a draselného živce. V malém množství je přítomen biotit a někdy také turmalín. Ruly jsou zvrásněny a porušeny řadou drobných dislokací, na nichž dominují striace indikující levostranný posun. Na polích nad tímto defilé můžeme nalézt až 15 cm velké oválné nodule tvořené vápenatosilikátovými horninami, ve kterých dominuje pyroxen, křemen, plagioklas a minerály epidotové skupiny. Někdy je přítomen grossularem bohatý granát a titanit. Skalní defilé je také poměrně pěkný příkladem boční (laterální) říční eroze.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech - lišovský granulit
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geologie, litologie, geomorfologie
Jevy: skála, charakteristická hornina, eroze
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody)
Hornina: rula, pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná především z litologického hlediska - biotitické ruly prorážené žilami pegmatitů. Charakterizuje významný horninový typ v této oblasti. Její význam je i geomorfologický.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Buriánek, D. a kol. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23–413 Hodice. – 161 s. MS Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Buriánek David, 17.02.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.09.17, Kukal Zdeněk 10.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3828 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3828.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Celkový pohled na údolí řeky Kamenice popisované defilé je na levé straně snímku, David Buriánek, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]