Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom na jižním okraji Nové Včelnice

Vyhledávání

Lom na jižním okraji Nové Včelnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Nová Včelnice
Mapové listy: 2332, 23323
Oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Výchoz v obci je přístupný po lesní cestě, která vede údolím Kamenice od Obecního k Zámeckému rybníku
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zarostlý výchoz v amfibolitech. Poloha skarnoidů uvnitř tělesa amfibolitů.
Technický objekt: lom
ID : 3827

Geologie

Geologická charakteristika: Vystupují zde středně zrnité amfibolity tvořené hlavně amfibolem a plagioklasem. Jako vedlejší minerál je přítomen pyroxen, poměrně běžnými akcesorickými minerály jsou titanit a apatit. Amfibolit obsahuje 5–20 cm mocné polohy a čočky skarnoidů, které jsou uloženy souhlasně s foliací amfibolitů. Skarnoidy vznikly jako produkt reakce mezi karbonáty a okolními amfibolity během regionální metamorfózy. Pozůstatky karbonátů nalezneme v centrální části nejmocnější ze skarnoidových poloh. Minerální asociace skarnoidu obsahuje hlavně granát, pyroxen a plagioklas. Méně jsou zastoupeny minerály jako wollastonit, draselný živec, křemen a v akcesorickém množství je přítomen titanit. Granát je charakteristický převahou grossularové komponenty (Grs80–89), pyroxen odpovídá svým složením diopsidu a plagioklas má složení oligoklasu (An38–40). Amfibolity svým chemickým složením blíží složení bazaltů středooceánského hřbetu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech - lišovský granulit
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: geologie, mineralogie, petrologie
Jevy: minerál, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit, skarn
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mineralogicky a petrograficky zajímavý výskyt.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetu
Stav lokality: ucházející

Literatura

Buriánek, D. a kol. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23–413 Hodice. – 161 s. MS Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Buriánek David, 17.02.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3827 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3827.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Poloha skarnoidu v amfibolitu v horní části obrázku na lokalitě Nové Včelnice , David Buriánek, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]