Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Okrouhlá Radouň - halda

Vyhledávání

Okrouhlá Radouň - halda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Okrouhlá Radouň
Mapové listy: 2332, 23323
Geologická správní oblast: České moldanubikum
Lokalizace: Halda je situována j. od silnice z Okrouhlé Radouně do Nové Včelnice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zarostlá halda, o rozměrech přibližně 380 × 220 m, pozůstatky po těžbě uranové mineralizace.
Technický objekt: odval (halda)
ID : 3824

Geologie

Geologická charakteristika: Okrouhlá Radouň je jediným ložiskem v přímém sousedství moldanubického plutonického komplexu. Poblíž nebyly zjištěny žádné další projevy uranového zrudnění (Anderson et al. 1989). Mineralizace je vázána na střižné zóny sj. směru, které jsou situovány podél sv. okraje klenovského plutonu. Uranová mineralizace, reprezentována hlavně coffinitem a uraninitem, je vázána na křemen-karbonátové žíly nebo hydrotermálně alterované granity (Pletánek 1980). V pozdějších stádiích vývoje tohoto ložiska vznikly křemen-kalcitové žíly, které vzácně obsahují vtroušené sulfidy Cu, Zn, Pb, Fe (Arapov et al. 1984). Těžba a průzkum v této oblasti probíhaly mezi roky 1972 a 1989 a poté byla halda ponechána spontánní sukcesi vegetace. Dnes na hladě nalezneme výhradně hlušinové minerály (křemen, kalcit) a úlomky hornin (granity, migmatitizované pararuly, vápenatosilikátové horniny, amfibolity).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech - prachatické granulitové těleso
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: ložisková geologie, těžební činnost a její následky
Jevy: zrudnění, minerál
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), hydrotermální mineralizace, magmatická
Hornina: granit (žula), migmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zbytky po těžbě uranové rudy.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Halda zarůstá náletovými dřevinami
Stav lokality: dobrý

Literatura

ANDERSON, J. – KOMÍNEK, J. – MILOVANOV, J. – ORDYNEC, G. – ROMANIDIS, K. (1989): Determination of the origin of ore deposit Okrouhlá Radouň. – Geol. hydrometalurg. uran., 13, 75–94.; ARAPOV, J., A. – BOJCOV, V., J. – ČESNEKOV, N., I. – HALBRŠTÁT, J. – NOVÝ, V. – ŠORF, F. (1984): Československá ložiska uranu. – Čs. uran. prům., Praha.; PLETÁNEK, Z. (1980): Geologicko-ložiskové poměry širšího okolí Okrouhlá Radouň. – UK, Praha, diplomová práce. ; Buriánek, D. a kol. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23–413 Hodice. – 161 s. MS Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Buriánek David, 17.02.15
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.09.17, Kukal Zdeněk 10.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3824 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3824.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Halda jv. od obce Okrouhlá Radouň , David Buriánek, 2013
Okraj haldy po těžbě uranu u obce Okrouhlá Radouň, David Buriánek, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]