Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalní vyhlídka poblíž Bílého Kříže, jižně od Lubence

Vyhledávání

Skalní vyhlídka poblíž Bílého Kříže, jižně od Lubence

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Lubenec
Mapové listy: 1124, 11244
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Asi 1,5 km jz. od Lubence po turistické cestě
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní ostroh s vyhlídkou
ID : 3817

Geologie

Geologická charakteristika: Jihozápadně od Lubence se z plochého terénu zvedá mohutná kulisa skal známá jako Liščí skály, které tvoří hlavně biotitický granit až granodiorit tzv. lubeneckého typu. Z východiště cest u kostela v Lubenci je to sem po zelené turistické značce asi 1,5 km, s řadou zajímavosti se seznámíme na informačních tabulích místní naučné stezky. Asi 150 m severně od vyhlídky Bílý kříž se dostaneme po neznačené lesní k hornímu okraji mohutného skalního srubu o šířce asi 50 m, s pěkným výhledem na Doupovské Hory. Skalní srub však netvoří jinde dominující biotitický granodiorit, ale světle šedý, drobně až středně zrnitý granit, který zde tvoří několik set metů velkou enklávu. Hornina odpovídá leukokratnímu granitu, který byl petrograficky i geochemicky zkoumám u Žďárku, kde není hornina tak silně postižena sekundárním prokřemeněním. Na skalním výchoze je hornina silně tektonicky postižena, centimetrové křemenné žilky pronikají hustě zejména po husté foliaci, resp. kliváži, která má S–J průběh se strmým (85°) úklonem na Z. Hornina je také silně rozpukána, zejména subvertikální V–Z pukliny jsou velmi husté. Granit má leukokratní charakter, tomu odpovídá také velmi nízká magnetická susceptibilita kolísající v rozmezí 0,06–0,11 (10-3 SI). Hornina obsahuje do 40 % vyrostlic perthitického draselného živce, má jemnozrnnou základní tkáň tvořenou K-živcem, albitem a křemenem, a obsahuje několik % biotitu a muskovitu, asi 1 % šedomodrého, slabě pleochroického turmalínu a akcesorické zirkon, apatit a granát.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - tepelské krystalinikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - lounský pluton - jesenický masiv
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní ostroh
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typická lokalita leukokratního granitu lubeneckého plutonu, blízkost turistické cesty, vyhlídka do kraje
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

BREITER, K. (2004): Granitoidy tiského masivu. - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003., 13-16, Praha; Žáček et al. (2015) : Vysvětlivky ke geologické mapě 11-244 list Žlutice. - MS Archív ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 01.12.14
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 16.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 28.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3817 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3817.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Silně foliovaný a rozpukaný leukokratní granit., Vladimír Žáček, 2011
Výhled z výchozu leukokratního granitu na okraj Doupovských hor., Vladimír Žáček, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]