Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rabštejn nad Střelou - lomy

Vyhledávání

Rabštejn nad Střelou - lomy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Rabštejn nad Střelou
Mapové listy: 1124, 11244
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Největší tři lomy na pokrývačskou břidlici se nacházejí přímo pod Rabštejnským zámkem v Rabštejně nad Střelou, na jižním svahu skalnatého ostrohu. Nejrychlejší přístup k lomům je po naučné stezce (proti směru značení) od východiště cest u malého parkoviště u kláštera, po cestě kolem starého židovského hřbitova. Pod zámkem jsou tři větší a několik menších lomů.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěné lomy na pokrývačskou břidlici v Rabštejně nad Střelou
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3816

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěné lomy na pokrývačskou břidlici. Největší je asi 50 × 50 m velký stěnově-jámový lom s výškou stěny alespoň 20 m. Větší část stěny je ohraničená výraznými puklinami a je převislá, dole jsou spadlé bloky až 4 m velké. Z lomu vede zbytek odvodňovacího kanálu, který odvodňoval lom o cca 5 m níž pod dolní hranou. Asi o 70 dál na západ, oddělen malým předělem se nachází další, zřejmě starší lom o velikosti cca 50 × 20 × 15 m. Pod oběma lomy jsou zarůstající odvaly odpadní břidlice; halda s menším lomem je i na protějším břehu Střely. Petrograficky je pokrývačská břidlice chlorit-sericitický fylit s podřízeným až akcesorickým biotitem, příhodné vlastnosti pokrývačské břidlice mu dává hlavně nepřítomnost křemenných sekrecí a rovnoplochá foliace, podle které se dá hornina štípat na tenké desky. Foliace je rovná a strmá a udržuje směr SSV–JJZ, lineace je subhorizontální nebo mírně zapadá k SSV. Podle výsledků terénní gamaspektrometrie fylit obsahuje 3.05 %, K 2,3 ppm U a 10,9 ppm Th, magnetická susceptibilita se pohybuje v rozmezí 0,25–0,36 (10-3 SI). Rentgenografickou práškovou analýzou byl identifikován křemen, albit, chlorit a muskovit, což dobře koresponduje s mikroskopií, kde ještě přistupují biotit a ilmenit. První zmínky o lámání břidlice pocházejí z počátku 16. století, kromě běžného místního použití jako střešní krytina, byla použita i na větších stavbách - zámek v Chyši a Manětíně, kostel v Jáchymově, na Karlštejně. Východně od obce se nachází v několika pruzích s proměnlivou délkou i mocností (x - 100 m) pruhů. Jižně od Rabštejna probíhají dvě největší polohy pokrývačských břidlic o mocnosti 80 - 100 m. Jsou odděleny drobami a břidlicemi se špatnou štípatelností. Vlastní těžba se prováděla ručně, od lámání větších bloků až po výrobu požadovaných tvarů destiček, přesto se udává, že odpad byl až 75 % materiálu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - tepelské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: petrologie, těžební činnost a její následky, stavební a dekorační kámen, geologie
Jevy: skalní defilé, suť, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 627     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Historické lomy, těžba pokrývačských břidlic. Lokalita je součístí PR Střela. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 28. 4. 1976, č. předpisu: 6.710/76.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Výhledově může hrozit neodborná rekultivace či černé skládkování
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáček et al. (2015) : Vysvětlivky ke geologické mapě 11-244 list Žlutice. - MS Archív ČGS Praha.; Fediuk F. (2000): Die Dachschiefer von Rabenstein, Westböhmen.- Beitrag zur Exkursion der deutschen Spezialisten, 1-8, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 01.12.14
Aktualizoval(a): Vajskebrová Markéta 23.04.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3816 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3816.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lomy na pokrývačské břidlice  - dobře štípatelné fylity tepelského krystalinika., Markéta Vajskebrová, 2021
Lomy na pokrývačské břidlice  - dobře štípatelné fylity tepelského krystalinika., Markéta Vajskebrová, 2021
Lomy na pokrývačské břidlice  - dobře štípatelné fylity tepelského krystalinika., Markéta Vajskebrová, 2021
Lomy na pokrývačské břidlice  - dobře štípatelné fylity tepelského krystalinika., Markéta Vajskebrová, 2021
Lomy na pokrývačské břidlice  - dobře štípatelné fylity tepelského krystalinika., Markéta Vajskebrová, 2021
Lom na pokrývačskou břidlici pod zámkem v Rabštejně, Vladimír Žáček, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]