Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na požárech

Vyhledávání

Na požárech

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Jedlina
Mapové listy: 1134,2112, 11343,11344,21121
Oblast: Šumavské moldanubikum - okres KT; mold. Českého lesa; domažlické kryst.; zp.č. pluton; zp.č. bazické magmatity
Lokalizace: 5 km ZSZ. od Rozvadova, podél státní hranice.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Plošně rozsáhlý výskyt rašeliny (humolitu) v nivě bezejmenného potoka podél státní hranice. Celková plocha je 85 ha. Průměrná mocnost je 0.5 m.
ID : 381

Geologie

Geologická charakteristika: Typický příklad rašeliniště, výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kvartér
Témata: hydrogeologie, kvartérní geologie, botanika
Jevy: rašeliniště
Původ geologických jevů (geneze): organogenní (činnost organizmů), sedimentární
Hornina: rašelina

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1363     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Plošně rozsáhlé rašeliniště v oblasti bývalého hraničního pásma.
Součást VCHÚ: CHKO Český les
Součást Geoparku: GeoLoci (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Trasa dálnice D5 Plzeň - Rozvadov - státní hranice. Trasa ropovodu Ingolstad - Kralupy nad Vltavou.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Vejnar, Z. et al. (1986): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000, 21-121, 21-122 Rozvadov. - ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kopecký Václav, 20.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 12.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 381 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/381.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]