Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Provodínské kameny

Vyhledávání

Provodínské kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Provodín
Mapové listy: 0242, 02424
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholová partie Lysé skály (419) místně zvané Spící panna , čedičová skála, výrazná krajinná dominanta asi 3,5 km sv od obce Provodín.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vypreparovaná intruze bazaltoidu s drobnou nepravidelnou odlučností.
Technický objekt: staré dobývky
ID : 38

Geologie

Geologická charakteristika: Vrcholovou část Lysé skály tvoří vypreparované neovulkanické těleso tvořené plagioklasovým limburgitem (Shrbený 1992). Bloky s různými směry sloupků jsou odděleny mírně ukloněnými plochami. Vedle pecek olivínu obsahuje hornina poměrně časté xenolity granitu, fylitu, pískovce a granátického svoru (Graber 1903, Wurm a Zimmerhachel 1882). Okolí skály je tvořeno jílovci až prachovci s vložkami jemnozrnných pískovců teplického až březenského souvrství, v těsné blízkosti probíhají žíly bazaltoidu ve směru SSV-JJZ. Na příkrých a strmých svazích jsou mrazové srázy a sruby a úpatní haldy (Demek a kol. 1987). Svahy skalního úpatí pokrývají sutě.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, botanika, vulkanologie
Jevy: intruze, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid, pískovec, prachovec (siltovec)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 341     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vypreparované neovulkanické těleso, výskyt vzácné flory. Plocha 3.5 ha. Vyhlášení ZCHÚ: MK, 4. 7. 1956, č. předpisu: 17.504/55; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988).
Střety zájmů: vodní zdroje
Popis střetů zájmů: V minulém století těžba kamene. Oblast ochranného vodohospodářského pásma Česká Lípa - jih.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Demek, J. et al. (1987): Hory a nížiny. - Academia Praha. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 10.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 27.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 38 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/38.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lysá skála - nejvyšší čedičový suk z Provodínských kamenů. Pohled od jihu., Ondřej Svačinka, 2008
Lysá skála - nejvyšší čedičový suk z Provodínských kamenů. Pohled od jihu., Ondřej Svačinka, 2008
Lysá skála - nejvyšší čedičový suk z Provodínských kamenů., Ondřej Svačinka, 2008
Provodínské kameny - limburgitový peň Lysé skály, pohled z Michlova vrchu, Jiří Adamovič, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]