Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalní útvar Brdce

Vyhledávání

Skalní útvar Brdce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Horní Bezděkov
Mapové listy: 1223, 12233
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 900m jv. od kostela v Horním Bezděkově
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Morfologicky nápadný skalní hřbet, protažený v sv.–jz. směrem, dlouhý až 800 m tvořený neoproterozoickým silicitem (buližníkem) s patrnými tektonickými ohlazy
ID : 3788

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní hřbet je tvořen neoproterozoickými silicity (buližníky), které zde tvoří četné přirozené výchozy. Silicity jsou díky své křehkosti postiženy silným rozpukáním a místy na nich lze pozorovat několik generací křemenem druhotně vyhojených žilek. Na výchoze mají horniny převážně šedočernou, v některých partiích i bělavou, načervenalou až fialovou barvu. Celkově však převládají celistvé, tmavé typy silicitů. Páskované typy byly zjištěny jen lokálně. Podle měření skalní odlučnosti a místy i páskování zde mají silicity sv.–jz. průběh s naměřeným směrem a sklonem 130/45º. Na lokalitě je také možné pozorovat několik velmi strmě ukloněných odlučných ploch (se sklonem až 50–70º, místy i s náznaky špatně viditelných striací). Jsou výsledkem patrně sv.–jz. probíhajícího okrajového zlomu, který celý skalní útvar omezuje z jv., morfologicky strmější strany. Obdobný, protažený s.-j. směrem, menší skalní silicitový (buližníkový) útvar, cca 500 m dlouhý, se nachází i v z. sousedství této popisované lokality, blíže Hornímu Bezděkovu. Lokalita je pěkným příkladem typické horniny neoproterozoika – silicitu. Představuje plošně nejrozsáhlejších těleso v rámci těles silicitů seskupených v pásu JZ–SV ve střední části listu. Lokalita je důležitá také z hlediska tektoniky a morfologie (selektivní eroze odolnějšího silicitu oproti okolním břidlicím).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geomorfologie, litologie, strukturní geologie (tektonika), petrologie, sedimentologie
Jevy: skála, skalní hřbet, suk, monadnok
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: silicit, buližník
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfolicky nápadný skalní suk tvořený neoproterozoickým buližníkem, příklad specifické horniny neoproterozoika a jejího tektonického porušení.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: ucházející

Literatura

M.Stárková et al. (2014): Vysvětlivky ke geologické mapě 12-233 list Unhošť. - MS Archív ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 11.09.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3788 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3788.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Do červena zbarvený neoproterozoický silicit, Tomáš Vorel, 2014
Skalní útvar Brdce, tvořený neoproterozoickými silicity (buližníky). Pohled na jeho strmější, jv. stranu, Tomáš Vorel, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]