Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Družec

Vyhledávání

Lom Družec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Kladno
Katastrální území: Kladno
Mapové listy: 1223, 12233
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: jv. od Žiliny a jz. od Družce u pravého břehu potoka Výskyta
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: lom Družec činný, dvouetážový. Surovinou jsou masivní vulkanity až metavulkanity neoproterozoického stáří.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3780

Geologie

Geologická charakteristika: V tomto dvouetážovém lomu se získává kamenivo. Surovinou jsou masivní vulkanity až metavulkanity neoproterozoického stáří. Patří mírně metamorfovanému vulkanosedimentárnímu sledu blovického souvrství kralupsko-zbraslavské skupiny. Jde o jemnozrnné bazalty až metabazalty, dříve označované jako spility. Mocnost těles se odhaduje na desítky m. Čerstvější horniny šedé až šedomodré barvy se vyskytují pouze ve spodní etáži jižnější části lomu, ve svrchní části lomu je hornina zvětralá a vybělená. Makroskopicky patrné jsou v hornině textury pillow láv s tmavými, šedočernými okraji. Často je možno v textuře hornin pozorovat i nepravidelně roztroušené tmavě šedé až šedočerné smouhy a čočky. Jde o chloritizované části alterovaných bazaltů až metabazaltů, jež jsou pozůstatkem původně sklovitých partií vulkanitů. Tyto textury vznikly během rychlého schlazení v kontaktu s mořskou vodou. Spility mají mikroofitickou stavbu, podílejí se na ní především albitizované živce s Mg pumpellyitem, přítomen je titanit, ojedinělou akcesorií je křemen a pyrit. V s. části lomu je patrný paralelní kontakt spilitů se sedimenty – černými až šedočernými chloritickými břidlicemi a metadrobami o mocnosti cca 4m . Mikroskopickou strukturu černých metadrob tvoří polozaoblené až zaoblené klasty břidlic plovoucí v tmavém matrixu, jenž je tvořen převážně chloritem, muskovitem a směsí zrn rekrystalovaného albitu a křemene, akcesoricky se vyskytuje v této horrnině monazit, zirkon a pyrit ve výplni pórů. Spádnice foliace metadrob je zde 40/65 a ve stejné orientaci jsou konkordantně uspořádána i tělesa vulkanitů. Lokalita je významnou ukázkou neoproterozoického podmořského vulkanismu a paralelního kontaktu neoproterozoických vulkanitů a sedimentů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien - proterozoikum Barrandienu - kralupsko-zbraslavská skupina + jílovské pásmo
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, vulkanologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina, láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: spilit (albitizovaný bazalt), černá břidlice
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka neoproterozoického podmořského vulkanismu, kontakt vulkanitů s černými chloritickými břidlicemi
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Těžba a možné zavážení či zásyp lomových stěn na obou etážích, Po ukončení těžby doporučeno zachovat významné profily.
Stav lokality: dobrý

Literatura

M.Stárková et al. (2014): Vysvětlivky ke geologické mapě 12-233 list Unhošť. - MS Archív ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 22.08.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3780 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3780.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
lom Družec těžící spility, při pohledu od Lhoty u Žiliny, Marcela Stárková, 2014
detail spilitu - bazaltický andezit s chloritizovanými sklovitými okraji a smouhami, Marcela Stárková, 2014
kontakt spilitů s černou choritickou jemnozrnnou metadrobou až břidlicí, Marcela Stárková, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]