Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hlohovičky - "spodní" dacitová láva

Vyhledávání

Hlohovičky - "spodní" dacitová láva

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Hlohovičky
Mapové listy: 1232, 12323
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Okraj obce Hlohovičky, nad nivou potoka.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom, kde je možno studovat charakter lávového proudu (sloupcovitá odlučnost), tektonické porušení a litologii.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3759

Geologie

Geologická charakteristika: Lom Hlohovičky představuje nejlepší odkryv ve "spodním dacitu" jz. části Křivoklátsko-rokycanského vulkanického komplexu.Horninou je tmavošedý, jemnozrnný dacit. Rozpadá se do ostrých bloků. Hornina je silicifikovaná. V čelní stěně je patrný náznak sloupcové odlučnosti. Celý masiv je tektonicky postižen (systémy puklin,blízkost zlomu). Svým vzhledem a strukturou se hornina velmi podobá andezitům. Podle chemické analýzy odpovídá dacitům („spodní dacity“ Waldhausrové). Je možné, že posun chemismu do pole andezitů může být ovlivněn silným prokřemeněním. Významná lokalita, která představuje největší souvislý výskyt těchto relativně čerstvých hornin na z. okraji vulkanického pásma.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - svrchní kambrium
Témata: litologie
Jevy: láva, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: dacit
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Souvislé odkrytí na ploše cca 70 x 10 m. Pěkný příklad lávového proudu na bázi Křivoklátsko rokycanského pásma.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: V současné době bez možnosti střetu zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Vorel T. et.al.(2014): Vysvětlivky ke geologické mapě 12-323 podmokly. - Archiv ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 01.04.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3759 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3759.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom v dacitové lávě, Hlohovičky. Lokalita byla v těžebním provozu ještě v 70. letech 20. století. Na lomové stěně je sloupcovitě odlučný šedý, masívní dacit („spodní dacit“, Waldhausrová 1969). , Petr Hradecký, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]