Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Věnec

Vyhledávání

Věnec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Prachatice
Katastrální území: Zálezly
Mapové listy: 2234, 22344
Geologická správní oblast: Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI)
Lokalizace: Kóta Věnec na vrcholu Pržma v. od Hradčan a jz. od obce Zálezly.Od Hradčan je přístupná po turistických značkách z Hradčan nebo Budilova.Název je odvozen od mohutných kamenných valů obklopujících vrchol. Nacházelo se zde keltské hradiště o celkové rozloze cca 8 ha, jehož základem byly granitové a ortorulové skalní stěny táhnoucí se v délce 270 m po temeni vrchu od Z k V. Prostor byl osídlen již v pozdní době kamenné, hradiště pochází z pozdního halštatského až časně laténského období.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Keltské hradiště, skalní výchozy leukokratního muskovitického granitu s turmalínem a biotitické ortoruly.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3751

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita je tvořena středně zrnitou biotitickou ortorulou, do níž bylo vmístěno žilné těleso muskovitického granitu s turmalínem. Ortorula obsahuje deformační planární stavby (foliace), které mají na lokalitě i v jejím širším okolí subhorizontální orientaci. Tyto planární stavby patří mezi dominantní struktury tohoto ortorulového tělesa a také migmatitů v jeho blízkém okolí. Subhorizontální foliace nesou dobře patrné lineace protažení agregátů křemene a živců v sj. průběhu. Místy byly na lokalitě pozorovány reliktní struktury v podobě staveb submagmatického charakteru, jejichž plochy systematicky upadají pod strmými úhly k SSV. Zmíněné žilné těleso muskovitického granitu s turmalínem nabývá dle rozsahu úlomků mocnosti přibližně 20 až 30 metrů. Vůči deformačním stavbám v ortorule má prokazatelně diskordantní charekter a jasné intruzivní vztahy. Nicméně v místech, kde zůstaly v ortorulách na elevaci Věnec zachovány zmíněné stavby submagmatického charakteru bývá problematické od sebe na základě makroskopického pozorování tyto dva typy hornin odlišit. Tento fakt objasňuje rozdíly v rozsahu a vztazích obou typů hornin v archivních mapových podkladech. Severní a jihozápadní svahy Věnce protíná rozsáhlý žilný roj syenitových porfyrů, které vystupují ve formě drobných výchozů. Na těchto lokalitách byla dokumentována subvertikální orientace těchto žil .
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku - moldanubikum Šumavy a jižních Čech, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin, paleozoikum až proterozoikum
Témata: archeologie, geologie
Jevy: skalní hradba
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: granit (žula), ortorula
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Keltské hradiště, výrazná skalní hradba tvořená turmalínickým granitem a ortorulou.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Dudíková, B. et al. (2014): Vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 25 000 22-344 Vlachovo Březí.- Archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): DudíkSchulmannová Barbora, 13.03.14
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 27.09.17, Kukal Zdeněk 07.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3751 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3751.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kamenné valy na Věnci – pozůstatek starého osídlení. , Zdeňka Petáková, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]