Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Číhaná – lom v bazanitu

Vyhledávání

Číhaná – lom v bazanitu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Číhaná u Javorné
Mapové listy: 1124, 11241
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Lom Číhaná, východní část.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Činný lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3746

Geologie

Geologická charakteristika: Lom u Číhané je založen v tělese bazanitu, které náleží mezi rozptýlené alkalické vulkanity jižně od Doupovských hor. Bazanit má výraznou sloupcovou odlučnost uspořádanou do obráceného vějíře a podle všeho zde bazanitová láva vyplnila freatomagmatický kráter (maar). Bazanit je lemován explozivní brekcií, ve které ve východní části lomu převládají xenolity amfibolitů, zatímco na západě fragmenty granitoidů. Bazanit obsahuje hojné ale velmi drobné xenolity plášťových peridotitů. Ulrych et al. (2003) udávají stáří bazanitu Číhaná (K-Ar) na 16,5 Ma. Severně od lomu pod hranou vrcholové plošiny jsou vedle sebe dva výchozy páskovaného granátického amfibolitu mariánskolázeňského komplexu (DM093) v těsné blízkosti granitů nejdeckoeibenstockého masivu. Výchozy jsou vysoké < 1.5 m, mají charakter mrazových srubů, částečně jsou rozvolněné. Foliační ploch odpovídají páskování, jsou rovné, měřitelné. Na jednom z výchozů je patrná lokální dislokace. V blízkosti výchozů se nachází eolicky ohlazené bloky jemnozrnných leukokratních ortorul s granátem, jejíž výchozy byly zjištěny pouze vně západního okraje mapovaného tělesa mariánskolázeňského komplexu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geologie, geomorfologie, vulkanologie
Jevy: lávový proud, kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), mrazový srub, maar
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, zvětrávání mrazové
Hornina: bazanit, brekcie, amfibolit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Neovulkanity prorážející horniny nejdeckoeibenstockého plutonu a mariánskolázeňského komplexu,jejich vzájemný kontakt. Sloupcovitá odlučnost bazanitu a explozivní brekcie.
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: těžba povrchová, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Lokalita se nachází v činném lomu.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch ed. (2013): Vysvětlivky k mapě 1 : 25 000 list 11-241 Bochov

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 10.11.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 15.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3746 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3746.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vladislav Rapprich, 2011
Vladislav Rapprich, 2011
Vladislav Rapprich, 2011
Kontakt lávy bazanitu a expolozivní brekcie s fragmenty amfibolitu , Vladislav Rapprich, 2011
Kontakt lávy bazanitu a expolozivní brekcie s fragmenty amfibolitu , Vladislav Rapprich, 2011
Bloky jemnozrných leukokrátních ortorul s granátem, Bedřich Mlčoch, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]