Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bražec – zářez cesty ke starému hřbitovu

Vyhledávání

Bražec – zářez cesty ke starému hřbitovu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Bražec u Hradiště
Mapové listy: 1124, 11241
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Severně od Bražce, zářez cesty z Bražce na Kostelní horku.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Výchoz kontaktu významných horninových typů
ID : 3742

Geologie

Geologická charakteristika: Bražec – zářez cesty ke starému hřbitovu a jeho nejbližší okolí zasahuje kontakty několika významných horninových typů. Samotná cesta přes sedlo prochází uloženinami hrubě zrnitých strusek s vulkanickými bombami. Tyto uloženiny představují erozní relikt struskového kužele, který zde překryl uloženiny laharů. Samotný struskový kužel pak byl na západě částečně překryt bazickou, ale díky vysokému obsahu krystalů viskózní lávou pikrobazaltu a na východě sekvencí tenkých láv analcimického nefelinitu . Hřbitovní kaple pak byla vybudována na obnaženém drobném pni nefelinitu, který celou sekvenci proráží. Dnes již nepoužívaný a zpustlý hřbitov byl situován na jihozápadním úpatí nefelinitového pně, na povrchu pikrobazaltové lávy. Kromě obce Bražec sloužil patrně i zaniklé obci Dlouhá, odkud k tomuto hřbitovu vede alej červených javorů. Ta začíná v údolí Lomnického potoka u pomníku obětem 1. světové války, který je vybudován na dalším reliktu struskového kužele.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika, charakteristická hornina, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: vulkanoklastika, pikrobazalt
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ojedinělý výchoz charakteristických vulkanických hornin Doupovských hor. V alterované strusce se nacházeji vulkanické bomby.
Střety zájmů: vojenství
Popis střetů zájmů: Lokalita se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru VÚ Hradiště
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch ed. (2013): Vysvětlivky k mapě 1 : 25 000 list 11-241 Bochov

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 10.11.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3742 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3742.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Větší vulkanická bomba v alterovaných uloženinách strusek u Bražce, Vladislav Rapprich, 2011
Větší vulkanická bomba v alterovaných uloženinách strusek u Bražce, Vladislav Rapprich, 2011
Vladislav Rapprich, 2011
Vladislav Rapprich, 2011
Větší vulkanická bomba v alterovaných uloženinách strusek u Bražce, Vladislav Rapprich, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]