Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Činov - sesuv v údolí Lučinského potoka

Vyhledávání

Činov - sesuv v údolí Lučinského potoka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Bražec u Hradiště
Mapové listy: 1124, 11241
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Severně od zaniklé obce Činov, při silnici na Lučinu, asi 500 m východně od koty U Borovic (748 m n.m.)
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Rozsáhlý sesuv s jezírky. V odlučné hraně odkrytý limburgit na reliktu paleogénu a eluviu žuly.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3740

Geologie

Geologická charakteristika: Rozsáhlý sesuv postihuje území mezi Činovem a osadou Lučiny u Dubiny. Odlučná hrana na severozápadním úpatí Vysoké pláně (890 m n.m.) odkrývá bázi limburgitové lávy, která spočívá na tenkém reliktu tufů a o něco výraznější poloze paleogénních sedimentů, které spočívají na fosilně zvětralém granitu. Kombinace zjílovělých tufů, fosilních zvětralin granitu a paleogénních sedimentů vytváří dostatečně plastickou sekvenci, po které sesuv ujíždí směrem do údolí Ohře.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - holocén - svrchní holocén
Témata: kvartérní geologie, geomorfologie
Jevy: sesuv
Původ geologických jevů (geneze): gravitační
Hornina: deluvium (svahovina)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita významného sesuvu.
Střety zájmů: vojenství
Popis střetů zájmů: Lokalita se nachází ve vojenském výcvikovém prostoru VÚ Hradiště.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mlčoch ed. (2013): Vysvětlivky k mapě 1 : 25 000 list 11-241 Bochov

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 10.11.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3740 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3740.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bloky porfyrického granitu ve zjílovatělých tufech, stržené sesuvem v údolí Lučinského potoka, Bedřich Mlčoch, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]