Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Hadovky od Kokašic k Hanovu

Vyhledávání

Údolí Hadovky od Kokašic k Hanovu

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Kokačice, Kohoutov, Zhořec, Hanov
Mapové listy: 1141, 11414
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Údolí Hadovky v úseku od silnice Kokašice - Zádub, cca do úrovně Hanova.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy hlavně nad levým břehem potoka Hadovka.
ID : 374

Geologie

Geologická charakteristika: Uvedený úsek údolí Hadovky představuje nejlepší profil horninami Tepelského krystalinika od biotitové zóny až do zóny kyanitové (podrobný popis výchozů a petrografickou dokumantaci publikoval Žáček a Cháb v roce 1993). Názorná ukázka změny metamorfních asociací s nárustem metamorfních podmínek, možnost studia složitých deformačních staveb. Většina výchozů je nad cestou nad levým břehem Hadovky. Horniny biotitové zóny vystupují ve výchozech u silnice z Kokašic do Zádubu (střídání poloh metapelitů, metaprachovců a metadrob, první granát se objevuje asi 250 m směrem proti proudu. Granátová zóna je široká cca 2 km. Staurolit se objevuje ve výchozech v zákrutu potoka asi 200-300 m nad přítokem Podhájského potoka. Nepatrná šířka staurolitové zóny (300-500 m) je způsobena tektonickou redukcí horninového komplexu. Styk mezi horninami staurolitové a kyanitové zóny není tudíž primárně metamorfní, nýbrž tektonický (Žáček a Cháb 1993 a, b). Kyanit se objevuje přibližně na úrovni osady Mikov, horniny si však zachovávají poměrně nízko metamorfní vzhled s dobře rozeznatelným protolitem (droba-pelit). Výrazně rekrystalizované horniny se objevují až na úrovni Vrbice. Nad silnicí z Hanova do Zhoře, asi 200 m ve stráni nad novou cestou, jsou odkryty horniny Hanovského pásma (BT ortorula) a zvlášťě mocné těleso (desítky metrů) muskovitického metapegmatitu, který tu byl podzemním i povrchovým způsobem dobýván jako živcová surovina.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - tepelské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geomorfologie, litologie
Jevy: kamenné moře, skála, suť
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typický metamorfní profil horninami Tepelského krstalinika v oblasti nejvyššího metamorfního gradientu. Profil zastihuje horniny od biotitové zóny (na jihu) až po horniny kyanitové zóny a po metagranitoidy hanovského pásma. Poměrně dobře přístupný profil, částečně s asfaltovou cestou, vhodný pro exkurze.
Součást Geoparku: GeoLoci (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Žáček, V. - Cháb, J. (1993): Metamorfní vývoj krystalinika Tepelské plošiny. - Dílčí závěrečná zpráva úkolu 2100. MS ČGÚ Praha. - (1993): The Teplá Crystalline Complex (ZTT North) metamorphisn III. - Geological mode of western Bohemia etc., 13-14. ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 02.08.94
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 14.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 374 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/374.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]