Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Studený žleb

Vyhledávání

Studený žleb

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Bukovinka
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: východní stráň Studeného žlebu, 1 km v. od Bukovinky
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přerušované skalky nad potokem, droby a račické slepence myslejovického souvrství.
ID : 3720

Geologie

Geologická charakteristika: Skalky v s. stráni Studeného žlebu cca 1 km v. od Bukovinky vystupující 5 m nad potokem na ploše 20 × 5 m jsou tvořeny šedými masivními střednozrnnými drobami a drobno až střednozrnnými polymiktními račickými slepenci myslejovického souvrství. Slepence nasedají na nerovný, zvlněný povrch podložní drobové lavice, často tvoří vtisky „load structures“. Na jednom místě droby pronikají do nadložních slepenců formou „písčitého diapiru“, který patrně vznikl po zaboření štěrků do jemnozrnnějších, vodou prosycených písků, které jako neptunická žíla pronikly do nadloží. Lavice drob generelně mírně upadají k jihu (173/22). Ve slepeních na subvertikálních dislokačních plochách (300/84) byly zastiženy indikátory lineárního pohybu – rýhování (L 218/23), které patrně vznikly, jak naznačují nárůstové linie v drobách, sinistrálním pohybem. K lokalitě lze dojít z obce Bukovinka lesní cestou podél potoka Malý Rakovec.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - drahanský kulm
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: geologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: litologické rozhraní, tektonické zrcadlo
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: droba, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavé sedimentologické fenomény.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: střety zájmů nehrozí
Stav lokality: dobrý

Literatura

Otava et al. (in prep.): Vysvětlující text k základní geologické mapě 1:25 000 Jedovnice 24-411

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 23.09.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3720 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3720.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Otava, 2013
Písečný diapir (dnes droba), který pronikl do nadloží po zatížení zvodnělých písků přívalem štěrků., Jiří Otava, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]