Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Březina - Vysoká

Vyhledávání

Březina - Vysoká

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Blansko
Katastrální území: Březina
Mapové listy: 2441, 24411
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 1 km západně od Březiny, PP Březinka
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Na okraji přírodní památky Březinka, necelý kilometr západně od Březiny, severně od kóty Vysoká (502) a lesní asfaltky jsou v horní části údolí vyvinuty čtyři závrty sufosní geneze (d. b. BO141 na listu Jedovnice).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3712

Geologie

Geologická charakteristika: Severní okolí je tvořeno světlešedými mokerskými vápenci mokerského cyklu, v jižním okolí kolem kóty Vysoká vystupují vápencové brekcie s fosfority. Vápencové je nepochybně i podloží závrtů, avšak v jejich stěnách bylo postupně odkryto několik litofacií březinských břidlic. Níže situovaný závrt s. od lesní cesty je v olivově zelených deskovitých prachovcích a prachovitých břidlicích, často silně fosiliferních (trilobiti, goniatiti, měkýši, ichnofosilie. Ve výše položeném závrtu severně od cesty sledujeme postupný přechod do červenavých prachovitých, místy prokřemenělých břidlic, místy rovněž ještě fosiliferních. Dvojice závrtů jižně od lesní cesty je v křemitých tmavěšedých a zelenošedých prachovitých břidlicích, místy až radiolaritech, v nichž byla nalezena cenná flóra, která dle Z. Šimůnka nemá v drahanském ani jesenickém kulmu obdobu. Trilobitová fauna nalezená převážně Tomášem Viktorínem a zpracovaná Štěpánem Rakem (Rak 2012, Rak et al. v tisku), řadí březinské souvrství této lokality do spodního až středního visé. V březnu 2013 vznikla řícením v severním závrtu asi dvoumetrová propástka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - visé
Témata: paleontologie, stratigrafie, litologie
Jevy: závrt, charakteristická hornina, kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , chemogenní
Hornina: břidlice jílovitá, radiolarit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nová mimořádná trilobitová lokalita
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Zatím nehrozí střet zájmů, snad jen příležitostné brakování lokality
Stav lokality: dobrý

Literatura

Otava, J. et al (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000 list Jedovnice 24-411.; OTAVA, J. – ČERNÝ, J. (2012): Paleokras nebo tektonika? Březina-Vysoká, Moravský kras. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 303, s. 118-121; RAK, Š. – VIKTORÝN, T. (2012): Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidlicích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 303,s. 128–131.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Otava Jiří, 18.09.13
Aktualizoval(a): Otava Jiří 17.02.20

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3712 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3712.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Trilobit březinských břidlic, visé., Jiří Otava, 2011
Výchoz březinských břidlic ve stěně suffosního závrtu., Jiří Otava, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]