Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Husa

Vyhledávání

Husa

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Domašice
Mapové listy: 0242, 02423
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Pískovcový hřbet v lesním porostu v okolí kóty 449 m n. m. při Husí cestě na jižní straně Heřmáneckého dolu, cca 2,5 km východně od obce Skalka, 2 km zsz. od Dolních Heřmánek, 1.5 km j. od vrchu Vlhoště.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výjimečný fragment pískovcových skal s ukázkou železitých inkrustací a dalších geomorfologických jevů v pískovci (jde o pískovcové pseudoškrapy voštiny, pískovcové kužely s miskou na vrcholu, kamenné hodiny).
Exkurzní lokalita: ano
ID : 37

Geologie

Geologická charakteristika: Hřbet je tvořen středně zrnitými až hrubozrnnými křemennými pískovci svrchní části jizerského souvrství, místy prostoupenými limonitickým tmelem. V severní části hřbetu jsou vyvinuty mikro- a mezoformy reliéfu zčásti podmíněné železitými inkrustacemi: pseudoškrapy, skalní mikropyramidy a hřibovitý skalní útvar. Na příkrých okrajových svazích jsou vyvinuta 2-3 patra skalních stěn s kryoplanačními terasami (Demek a kol. 1987). Dle Mackovčin a kol., 2005: Skalní hřbet budují převážně středně až hrubě zrnité a hrubozrnné křemenné pískovce kvádrové, místy štěrčíkovité, níže střední, výše svrchní části jizerského souvrství (střední-svrchní turon). Akumulací železitých inkrustací v pískovcích na vrcholu Husy vznikla nepravidelná hřibovitá skála. Selektivní zvětrávání zde umožnilo plasticky vyniknout nejrůznějším, červenohnědě až šedočerně zbarveným strukturám tvořeným železitým pískovcem až téměř čistým limonitem. Ty vytvářejí pěnovité, miskovité a nepravidelně zprohýbané páskovité formy, konkrece a jiné železité inkrustace, jež lze pozorovat i jinde na hřbetu, kde se díky přítomnosti slabých zvlněných vrstviček vyvinuly pískovcové kužely tvaru gejzírových stalagmitů s kráterovitě vyvětralou prohlubeninou na vrcholu. Místy se zpravidla v zrnitostně homogenních pískovcích vytvořily obecné i žlábkové pseudoškrapy s víceméně souvislými hřbety orientovanými ve směru sklonu svahu a na pískovcových stěnách voštiny.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie
Jevy: inkrustace, selektivní eroze, škrapy, skalní hřbet, skalní mísa, skalní převis , skalní okno
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1354     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pískovcová skála s železitým inkrustacemi, pseudoškrapy apod. Mezo- a mikroformy vzniklé selektivním větráním a železitou inkrustací pískovců. Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Česká Lípa, 15. 11. 1991; výměra 3,95 ha.
Součást VCHÚ: CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Adamovič J. (2002): Kokořínsko. In: Železivce české křídové pánve. - Knih. Čes. speleol. spol., 38, 7-36. Zlatý kůň, Praha. Demek J. et al. (1987): Hory a nížiny. - Academia, Praha. Mackovčin P. a Sedláček M. (2005): Chráněná území ČR - Střední Čechy, svazek XIII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 904 pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Adamovič Jiří, 14.11.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 27.08.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 37 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/37.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jaroslav Valečka
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009
Jaroslav Valečka, 2004
PP Husa - křemenné pískovce jizerského souvrství, Jaroslav Valečka, 2003
Husa - železité inkrustace na hřbetu, Jiří Adamovič, 1999
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]