Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lazurový vrch

Vyhledávání

Lazurový vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Výškov
Mapové listy: 1141, 11413
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: SV. úbočí Lazurového vrchu, cca 1.5 km SSZ. od Michalových Hor.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené skalní výchozy a staré opuštěné dobývky na temeni Lazurového vrchu a na jeho v. úbočí
Exkurzní lokalita: ano
ID : 369

Geologie

Geologická charakteristika: Důlní práce sledují polohu krystalického vápence o mocnosti 2 stopy až 3 sáhy (Hochstetter 1855) v délce asi 500 m. Dolování mělo zprvu zřejmě povrchový charakter, vlivem morfologie terénu však brzy získalo charakter přísvahových dobývek. Dobývky mají charakter nepravidelných komor a chodeb, jejichž výška je závislá na mocnosti dobývané polohy a místy klesá až na cca 1 m. Část vytěžených prostor byla zakládána nebo byly ponechány ochranné pilíře. Některé dobývky jsou částečně zřícené. Zrnitý vápenec je uložen v komplexu vápenosilikátových hornin a amfibolitů, převážně epidotických. Vápenec je bílý, narůžovělý či nažloutlý, při okrajích poloh bývá zbarven sytěji do růžova. Zajímavé jsou asociace vápenatosilikátových hornin, které jsou vysoce oxidické a obsahují vedle karbonátů magnetit, Ti-bohatý andraditový granát, trojmocným železem bohatý diopsid. Krásné vrásové systémy vznikaly deformací horninových poloh s různou kompetencí. Odkryvy jsou tvořeny silně duktilně deformovanými epidotickými metabazity, často s vysokým podílem kalcitu, přecházející až do karbonatických amfibolitů s polohami poměrně čistých krystalických vápenců. Ve vápencích i amfibolitech byly zalošeny četné dobývky na polymetalické kovy, případně vápenec (příklad komorové těžby na sv. straně Lazurového vrchu). Dobývky na L. vrchu sloužily pouze k těžbě vápence.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - mariánsko-lázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, petrologie, ložisková geologie
Jevy: skalní převis , výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: vápenec, erlan, amfibolit
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1851     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy a důlní práce v okolí Lazurového vrchu poskytují jednu z nejlepších příležitostí ke studiu vnitřní stavby mariánskolázenského komplexu z hlediska jeho látkové a strukturní heterogenity. Je zde možnost studovat vztah dvou látkově a metamorfně odchylných jednotek budovaných metabazity s polohami krystalických vápenců, který má zásadní vliv na pochopení stavby MLC a v širším měřítku i vztahu jednotek při hranici saxothuringika a moldanubika s. l. Zároveň je zde možno studovat i deformační projevy spjaté s vznikem vnitřní stavby MLC ve vztahu k metamorfním procesům. Z hlediska ložiskové geologie jsou zajímavé polohy vápenců, ojedinělé svým výskytem i charakterem v této části Českého masivu, případně jejich mineralizace. Historicky a montanisticky cenné objekty po podzemním dobývaní vápence zmiňovány již v roce 1660 (Weidl, Urban, Hammer 1896).
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: GeoLoci (zajemce o kandidaturu)
Střety zájmů: lesnictví, rekultivace
Popis střetů zájmů: Možná je nestabilita některých dobývek
Stav lokality: ucházející

Literatura

Weidl et al. (1896) a Hochstetter (1855) in Kratochvíl, J. (1958): Topografická mineralogie Čech II, Hory Michalov, 201-208. ČSAV Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kachlík Václav, 01.04.94
Aktualizoval(a): Žáček Vladimír 11.06.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 369 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/369.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Staré přísvahové dobývky poloh krystalických vápenců v amfibolitech , Pavla Gürtlerová, 2010
Staré přísvahové dobývky poloh krystalických vápenců v amfibolitech , Pavla Gürtlerová, 2010
Staré přísvahové dobývky poloh krystalických vápenců v amfibolitech , Pavla Gürtlerová, 2010
Staré přísvahové dobývky poloh krystalických vápenců v amfibolitech , Pavla Gürtlerová, 2010
Staré přísvahové dobývky poloh krystalických vápenců v amfibolitech , Pavla Gürtlerová, 2010
Staré přísvahové dobývky poloh krystalických vápenců v amfibolitech , Pavla Gürtlerová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]