Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pytlácké kameny

Vyhledávání

Pytlácké kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Jizerka
Mapové listy: 0323, 03231
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Střední Jizerský hřeben. Soustava přirozených skalních výchozů na kótě 975 m n. m.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skály na hřebeni v granitech jizerského typu
ID : 3686

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o charakteristickou lokalitu výskytu středně zrnitého slabě porfyrického biotitického granitu (facie jizerského typu). Mineralogické složení horniny je téměř shodné s hojně zastoupenými granity jizerského typu, kontakty gradační charakter. Ve středně zrnité základní hmotě je zastoupen křemen, plagioklas, draselný živec a biotit. Sporadické vyrostlice tvoří zejména bělavý až narůžovělý draselný živec nečastěji o velikosti do 2 cm. Distribuce vyrostlic je i v měřítku výchozu heterogenní. Vyskytují se partie téměř bez vyrostlic, lokálně však byly pozorovány naopak akumulace vyrostlic o mocnosti do několika centimetrů. Na lokalitě se hojně vyskytují nepravidelné mafické šlíry tvořené akumulacemi biotitu. Mafické šlíry stejně jako nevýrazné magmatické foliace definované přednostní planární orientací horninotvorných minerálů mají subhorizontální orientaci. Na lokalitě jsou dobře vyvinuté puklinové systémy exfoliačního charakteru. Dle Karpaš (2009): Hlavní blok rozlehlé skupiny skalních torů je proťat charakteristickou štěrbinou rozdělující ho na dvě části. Zdaleka viditelné kameny dostaly jméno po vojenském běhovi z napoleonských válek a legendárním pytlákovi Hennrichovi, který měl poblíž skrýš.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - magmatity lužické oblasti - krkonošsko-jizerský masiv
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby, charakteristická hornina, skalní hřbet, skalní okno
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní skalní výchoz dokumentující významný horninový typ biotitický granit jizerského typu. Geomorfologicky zajímavá lokalita.
Součást VCHÚ: CHKO Jizerské hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mrázová Š. , Verner. K., red. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. - Česká geologická služba. Praha.; Karpaš. R. a kol. (2009): Jizerské hory. O mapách,kamení a vodě. Nakladatelství RK, Liberec, 565 stran, ISBN: 978-80-87100-08-0.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Verner Kryštof, 21.05.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 18.09.17, Vajskebrová Markéta 11.10.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3686 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3686.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Ojedinělé skalní okno na Pytláckých kamenech., Markéta Vajskebrová, 2019
Pohled z vrcholu Jelení stráně na severozápení část Středního Jizerského hřbetu., Václav Vajskebr, 2014
Pohled z vrcholu Pytláckých kamenů na jihovýchodní část Středního Jizerského hřbetu se skalní věží na Jelení stráni., Václav Vajskebr, 2014
Seskupení bloků na vrcholu skalní věže Pytláckých kamenů tvoří ojedinělé skalní okno., Václav Vajskebr, 2014
Skály na hřebeni dokumentující významný horninový typ biotitický granit jizerského typu. Zajímavostí je ojedinělé skalní okno., Markéta Vajskebrová, 2010
Skály na hřebeni dokumentující významný horninový typ biotitický granit jizerského typu. Zajímavostí je ojedinělé skalní okno., Markéta Vajskebrová, 2010
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]