Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Valeč - zámecký areál

Vyhledávání

Valeč - zámecký areál

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Louny
Katastrální území: Valeč
Mapové listy: 1124, 11242
Oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Sz. okraj zámeckých zahrad Valeč, malý kopeček, na jehož úpatí jsou vchody do systémů štol
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Dvouetážové štoly ražené v bazálních tufech doupovského vulkanického komplexu a v nadložních laharech.
Technický objekt: štola
ID : 3673

Geologie

Geologická charakteristika: Starý, kdysi rozlehlý systém štol. V horním patře je zachován relikt štoly středověkého charakteru, ražené v laharových aglomerátech. Původ a účel této ražby je nejasný. Štola je zavalena po několika metrech délky. Ve spodní části objektu jsou rozšířené a zčásti vyzděné chodby, které údajně sloužily jako sklad sudů někdejšího pivovaru. Tyto spodní štoly byly raženy v bazálních pyroklastikách Doupovských hor. Na stěnách je místy dobře patrné subhorizontální zvrstvení jemnozrnných a středně zrnitých napadávek, kdy se střídaly pulzy hlubších částí krbu (hrubší krystalový detrit) a jemnějšího popele a lapilli.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: oligocén
Témata: archeologie, geologie, vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: aglomerát, tuf
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: zajímavé historické stavby, dobře odkrytý profil bazálních pyroklastik doupovského vulkanického komplexu
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Lokalita je součástí hitorických staveb v zahradě valečského zámku. Spolu s dalšími objekty musí být opravena a chráněna. V současné době je vstup pouze na povolení a s doprovodem.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hradecký P. et al.,2013: Vysvětlivky ke geologické mapě 1:25 000 list 11242 Valeč. - Archív ČGS Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 15.02.13

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3673 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3673.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Severozápadní vstup (po rekonstrukci) do systému štol odkrytých při archeologickém výzkumu pahorku v zámeckém parku na Valči. Vstupní portál je tvořen z aglomerátových tufů, které tvoří pahorek., Pavla Gürtlerová, 2017
Vstupní portál sz. vstupu do systému štol, které sloužily jako zaklad zámeckého pivovaru na Valči je tvořen aglomerátovými tufy které byly vytěženy z chodeb. Detail horniny ve zdi vstupního portálu., Pavla Gürtlerová, 2017
Kopie plánku u severozápadního  vstupu do bývalých štol, které pravděpodobně sloužily jako pivovarské sklepy., Pavla Gürtlerová, 2017


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]