Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Morašice - halda

Vyhledávání

Morašice - halda

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Pardubice
Katastrální území: Morašice v Železných horách
Mapové listy: 1341, 13411
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: okraj lesního porostu cca 300 m jižně od Morašic, v blízkosti silnice Morašice - Vinice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: zarostlá halda
Technický objekt: odval (halda)
ID : 3665

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o severní okraj železnohorského krystalinika, který je zde budován horninami proterozoického stáří, řazenými do chvaletické skupiny. Petrograficky jde o fylitizované jílovité břidlice, jílovito-grafitické břidlice a droby, které ve svých svrchních partiích zvětrávají v hlinité eluvium. Na tyto horniny je vázáno významné zrudnění, které bylo objektem těžby, hlavně na ložiskovém území Chvaletice III. Jedná se o vulkanicko-sedimentární ložisko, které vzniklo v mořském prostředí, posléze byly horniny postiženy slabou regionální a kontaktní metamorfózou.; Dále se zde vyskytují jemnozrnné dvojslídné granity chvaletického masivu proterozoického stáří, odkryté např. v činném lomu Chvaletice. Lokalita má charakter zarostlé haldy na okraji lesního porostu, navezený materiál pochází z doby těžby na ložisku Chvaletice. V centrální části haldy je možné pozorovat pozůstatky po kutání a sběru minerálů, jedná se o karbonáty a silikáty manganu a železa (rodochrozit a rodonit) a sulfidy železa (pyrit).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - chvaletický masiv
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie
Jevy: suť
Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská)
Hornina: břidlice, granit (žula)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3665 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3665.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]