Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bošov

Vyhledávání

Bošov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Smrček u Žumberku
Mapové listy: 1344, 13442
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: okraj lesního porostu v lese mezi obcemi Smrček a Bošov, severní okolí chatové osady nad údolím potoka Ležák
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: balvany a skalní výchoz
ID : 3662

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita náleží železnohorskému plutonu, nachází se v místech výskytu žilných magmatitů mladovariského stáří, které jsou zastoupeny granity, diority a dioritovými porfyry. Jedná se o četné výskyty balvanů, které přecházejí v drobné skalky. Na výchozech je dobře viditelné mísení jemnozrnného a hrubozrnného magmatu.; nejmladší žilné deriváty žumberecké žuly pronikají staršími granodiority až tonality s xenolity nejstarších dioritů až gaber. Diority až gabra směrem na jih tvoří pás větších těles až izolovaných masívků. Z okolí Bošova je znám masívek pyroxenicko-amfibolického gabrodioritu, drobnozrnné černošedé horniny tvořené prakticky bazickým živcem andezínem, malou příměsí ortoklasu a sloupečkovým amfibolem s malou příměsí pyroxenu a akcesorickým křemenem. Občas jsou v příměsi zrnka pyritu či magnetitu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: geologie
Jevy: intruze, skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), diorit, porfyr, gabro
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: Lesní hospodaření
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3662 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3662.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2011
Anon, 2011
Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]