Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kraskov - jámy a sejpy

Vyhledávání

Kraskov - jámy a sejpy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Kraskov, Žďárec u Seče
Mapové listy: 1343, 13432
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: východní okolí obce Kraskov, lesní porost mezi Zlatým potokem a silnicí Seč – Kraskov
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: jámy a sejpy, zářez a ústí štoly
Technický objekt: štola, jáma (šachta), rýžoviště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3661

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita náleží západnímu okraji železnohorského plutonu, skalní podloží tvoří jemnozrnné až drobnozrnné dvojslídné granity typu Žumberk, Křižanovice. V rámci granitů vystupují izolované výchozy metagaber až amfibolitů a skarnů. V blízkosti Zlatého potoka jsou přítomné aluviální náplavy hlinité, písčité a štěrkovité povahy, na svazích nad potokem jsou zachovány deluviální hlinito-písčité sedimenty. V severní části lokality se nacházejí zbytky starých důlních děl- štola a dobývky vzniklé v před 18.-19. století, které souvisí s těžbou železné rudy – pyritu. Z opuštěných šachtiček a štol byl dobýván magnetit s hematitem i pyritem, ruda byla asi dodávána do blízkého Hedvikova. Propad štol a dobývek oproti terénu byl v 50. letech minulého století 10 m až 15 m, v současnosti jsou díla částečně zasucena. Bezpečnost děl byla zajištěna po r. 2005 zamřížováním vstupních štol směrem od cesty a od potoka a bezpečnostním ohrazením celého revírku. Na pravém břehu Zlatého potoka a dále proti proudu východněji jsou ještě patrné staré jámy a sejpy, které vznikly při rýžování zlata. Sejpy mají charakter kopečků od prakticky morfologicky nevýrazných až po sejpy s výškou až 2 m a 10 - 15 m dlouhých.Porostlé jsou vzrostlou vegetací. Historicky jsou tato díla kladena do dob keltského osídlení, pravděpodobně težba byla částečně obnovena slovanským obyvatelstvem. V těžkém podílu minerálů lze kromě vzácných zlatinek nalézt i granáty - pyropy , zirkony aj..
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: těžební činnost a její následky
Jevy: zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula), skarn, metagabro
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: lesnictví
Popis střetů zájmů: pozemky podléhají lesnímu hospodaření
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3661 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3661.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Staré průzkumné důlní dílo v lese v okolí Kraskova., Jan Doucek, 2015
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]