Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Debrný - Nasavrky

Vyhledávání

Lom Debrný - Nasavrky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Nasavrky
Mapové listy: 1344, 13441
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: cca 300 m západně od Nasavrk, při silnici Nasavrky - Křižanovice v údolí potoka Debrného
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: opuštěný stěnový lom odkrývající bazické částečně metamorfované horniny
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3660

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v centrální části nasavrckého plutonu, který je řazen k magmatitům v bohemiku. Horniny zastoupené na této lokalitě nepatří k typickým granitům, jedná se o komplex deformovaných a částečně metamorfovaných gabroidních hornin typu metagabro, metadiorit a granodioritů až biotitických granitů tzv. poklesové zóny. V lomu lze pozorovat dobře zachované ohlazy, které jsou výsledkem tektonických pohybů bloků hornin, dále je možné vidět drcení a mylonitizaci hornin. V okolí těchto zón dochází ke zvýraznění zvětrávacích procesů. Lom byl činný naposledy v 90. letech minulého století, surovina byla používána jako drcené kamenivo. Lom s netěženým dobývacím prostorem je částí rozsáhlého území se zásobami kamene na ložisku České Lhotice - Nasavrky. Ve svrchní části údolí - Pekle, byla limoniticky zvětralá bazika těžena na železnou rudu. Je uváděna štola a jáma.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: tektonické zrcadlo, zlom
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: metagabro, granodiorit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: pozemek ve vlastnictví soukromých subjektů, které mohou v budoucnu obnovit těžbu kamene - potenciální místo povrchové těžby kamene, území evidováno jako dobývací prostor netěžený
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 12.09.12, Kukal Zdeněk 14.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3660 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3660.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
opuštěný lom v granitoidech , Anon, 2013
granitoidy , Anon, 2013
granitoidy , Anon, 2013
granitoidy , Anon, 2013
opuštěný lom v granitoidech , Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]