Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hradišťský vrch

Vyhledávání

Hradišťský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Tachov
Katastrální území: Okrouhlé Hradiště
Mapové listy: 1141,1142,1143,1144, 11414,11423,11432,11441
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Asi 500 m j. od Konstantinových Lázní, činný lom v úbočí kopce. Vrcholové partie a jižní svahy Hradišťského vrchu (632,2 m n.m.)nad osadou Okrouhlé Hradiště v Pernarecké pahorkatině.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Činný lom v úbočí Hradišťského kopce (k.632) a sopečné těleso vrcholové partie elevace se skalnatými hřbítky, mrazovými sruby, balvanovými proudy apod.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 366

Geologie

Geologická charakteristika: Jedná se o jednolité těleso lávového výlevu tvořeného leucitickým bazanitem. Sopečné těleso leží na kaolinicky zvětralých fylitech a případně redeponátech tohoto větrání. Samotné těleso vykazuje mocnost téměř 50 m (nejméně 30 m v lomu). Z vulkanologického hlediska jsou zajímavé jevy sonnenbrandu a jednolitost tělesa tvořeného jediným lávovým proudem. Jednolitost tělesa a dobře vyvinutá sloupcovitá odlučnost, která mohla vzniknout pouze v případě tuhnutí bez pohybu, je vysvětlitelná pouze nahromaděním lávy v depresi. Dříve vymapovaná vulkanoklastika, tufy a aglomeráty při bázi výlevu (cf. Shrbený 1954), interpretované odlišnou genezí respektive interakcí výlevu s podložím, nebyly při nových výzkumech díky špatné zakrytosti ověřeny. Nová petrografická analýza prokázala zastoupení širokého spektra alkalické a mírně alkalické série, od foiiditů přes alkalické bazalty a trachybazalty, bazaltické trachyandezity, trachyandezity až po trachyty. Nefelínem bohaté fonolity, známé hlavně ze střední části Českého středohoří, zde zcela chybějí, stejně tak jako subvulkanity plutonického sledu či žilné alkalické lamprofyry. Příznačné je však hojné zastoupení mírně alkalických andezitů. K strukturním mimořádnostem patří na lokalitě extrémní hrubost sloupcovité odlučnosti. Sloupy zde dosahují tloušťky až 3 m.(Cajz, Vrána 1993)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, mineralogie, geomorfologie, botanika, archeologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost), vulkanoklastika, mrazový srub, skalní hřbet, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: trachybazalt, trachyt, bazaltoid
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1272     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Petrograficky zajímavý typ (nefelinický bazanit) s velkými vrostlicemi pyroxenů a olivínu. Výrazný morfologický fenomén dokumentující inversi reliéfu (selektivní eroze), lávový výlev s dobře vyvinutou sloupcovou odlučností. Vrcholové partie a jižní svahy jsou od roku 1990 součástí Přírodní rezervace s ochranou zbytku přirozených lesních společenstev xerothermního charakteru na čedičového výlevu.
Součást Geoparku: GeoLoci (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Sopečné těleso tvořící svrchní část kopce je předmětem těžby lomu. Na elevaci je archeologicky významné sídliště, které do jisté míry limituje těžební záměry.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme zahrnout do ochrany lokality i geologický fenomén. 21.9.2009; Doporučujeme po dokončení těžby rozšířit ochranu i na území lomu a jeho okolí, zamezit devastaci lomu a rekultivaci řídit po konzultaci s geologem. 1.8.2010;

Literatura

Fediuk, F. (1993): Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů. - Zpr. geol. Výzk. v roce 1991, 44-45. Praha. Shrbený, O. (1959): Zpráva o geologickém mapování Hradištského vrchu. - Zpr. geol. Výzk. v roce 1954, 159-160. Praha. Shrbený, O. (1959): Geochemistry of the West Bohemian neovolcanics. - Čas. min. geol., 24, 1, 9-21. Praha.; Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str.461 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Cajz Vladimír, Vrána P., 06.12.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 05.04.05, Rapprich Vladislav 21.09.09, Gürtlerová Pavla 01.08.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 366 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/366.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Neovulkanický leucitický bazanit vytváří stolový vrch, na jehož příkrém jižním svahu se skalnatými hřbítky jsou mrazové sruby a balvanové proudy., Miroslav Radoň, 2008
Miroslav Radoň, 2008
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004
Markéta Vajskebrová, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]