Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lomy v okolí Leštinky

Vyhledávání

Lomy v okolí Leštinky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Leštinka
Mapové listy: 1344, 13442
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: jámové lomy mezi Skutčí a Leštinkou
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: zatopený jámový lom
Technický objekt: lom
ID : 3659

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v železnohorském plutonickém komplexu, v jeho východní části, který se podle nového členění nazývá železnohorský pluton (prevariské stáří). Základní horninový typ je jemnozrnný světle šedý amfibol-biotitický granodiorit až tonalit s podružným žilným doprovodem. Jedná se o soustavu lomů (Andrůzův lom, Zvěřinov, Kaňon, Leštinka II – Ekhardka, Holubák, Družstvo atd.), na návrší Horka, na kterých byla těžba ukončena koncem minulého století. V případě největšího lomu u obce Leštinka došlo k zániku skalních odkryvů s relativně nejbohatším žilným doprovodem a s nejlépe vyvinutým zvětralinovým pláštěm eluvií, ve kterých byly zachovány masivní oblé bloky se zjevným kulovitým rozpadem (granitektonika). Zatopení lomů vytváří dobré předpoklady pro nástup přirozené rekultivace, která je doprovázena uměle nenavozenou sukcesí biosložky. K zatopení lomů došlo vlivem přítoků podzemních vod, báze lomů se nacházela hluboko pod úrovní potoka Žejbro, který tvoří erozní bázi širokého okolí lokality. Po ukončení těžby došlo k přerušení čerpání důlních vod, jejichž původ byl vázán na puklinově propustné komplexy granitoidů. Tato lokalita je z hlediska výše popisovaných procesů typovou pro oblast Železných hor. Dále se zde nacházejí zbytky technických zařízení, jako jsou drtiče, garáže a úzkokolejka s dosud dobře zachovaným viaduktem nad silnicí. Těžba v lomech sice postupně zanikla během 50. let minulého století, ale celá oblast dosud tvoří významné zásoby kamene pro hrubou i ušlechtilou kamenickou práci. Centrum zpracování kamene je v Prosetíně a ve Skutči.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: ordovik, karbon
Témata: geologie
Jevy: výchoz, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granodiorit
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: ve vlastnictví těžařské společnosti Sates Čechy a jiných soukromých subjektů - návštěva lokality je limitována kladným souhlasem majitelů lomů a dodržováním bezpečnostních a organizačně-technických předpisů
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3659 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3659.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom Kaňon, Anon, 2012
Lom Litická, Anon, 2012
Lom Litická, Anon, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]