Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lukavice - jáma

Vyhledávání

Lukavice - jáma

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Lukavice
Mapové listy: 1342, 13424
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: centrální část obce Lukavice (budova Zámečku, zabetovaná jáma naproti hospodě)
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: jáma (šachta), haldy, technické budovy
Technický objekt: štola, odval (halda)
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3658

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na severním okraji nasavrckého plutonu, v místech kde je lemován tzv. lukavickou sérií. Vyskytují se zde horniny, které mají subvulkanický původ, tj. k jejich utuhnutí a krystalizaci došlo v prostředí blízko povrchu země a to před výstupem plutonu ve starších prvohorách. Následně byly horniny postiženy dynamickými pochody a metamorfózou a výsledkem jsou specifické horniny jako porfyry, porfyroidy, metaryodacity a sericitické břidlice. Přítomnost významné tektonické linie a výstup hydrotermálních roztoků po ní zajistila intenzivní zrudnění hornin, k dominantním minerálům patří pyrit.Pyrit zde byl předmětem těžby od 17. století, jeho zpracování probíhalo v chemické továrně, která ve své době byla prvním průmyslovým lučebním závodem a patřila k největším v habsburské monarchii. Doly byly uzavřeny v roce 1892 a továrna v roce 1905 byla přenesena do Slatiňan. V 50. letech minulého století proběhl poslední průzkum, při kterém byly částečně otevřena Bartolomějská šachta a byla vedena nová díla na úrovni 1. patra směrem na sever. Velký problém způsobovalo čerpání důlních vod, které mají charakter zředěné kyseliny sírové, jež způsobovala zničení čerpadel. Průzkum byl ukončen s negativním výsledkem. Dnes jsou zbytky dolů chráněny jako technická památka. Po těžbě zbyly rozsáhlé haldy, ze kterých byly získávány ve 40. a 50. letech minulého století okrové hlíny, používané pro výrobu barev. Haldy byly v 70. letech minulého století částečně rekultivovány. Zvětrávání pyritu způsobuje dodnes znečišťování podzemních vod, které částečně odvodňovací štolou a Lukavickým potokem do Chrudimky. Rovněž na haldách se negativně projevují zvětrávací procesy pyritu a ovlivňují kvalitu podzemních vod a povrchové vody Lukavického potoka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: těžební činnost a její následky, ložisková geologie
Jevy: zlom, zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: porfyroid, břidlice
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 25.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3658 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3658.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2013
Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]