Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žumberk

Vyhledávání

Žumberk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Žumberk, Vížky
Mapové listy: 1342,1344, 13424,13442
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lomy mezi obcemi Vížky a Žumberk, při silnici Žumberk – Lukavice
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: skalní stěny obnažené povrchovou těžbou
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3656

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v severní části železnohorského plutonu, který je řazen k magmatitům v bohemiku; jedná se o 2 aktivní lomy; základem jsou červené jemnozrnné až drobnozrnné biotitické granity s muskovitem paleozoického stáří, známé jako žumberecká žula; v lomu jsou dokumentovány minimálně dvoufázové nástřiky hlubinného magmatu, které se litologicky výrazně liší - starší tonality s xenolity dioritických hornin; v jejich plášti jsou zachovány polohy subvulkanických hornin lukavické skupiny – metaryodacity a jejich tufity; v západní části lokality jsou vymapovány lamprofyry - kersantit, ostatní žilný doprovod ve fácii až pegmatitů je doprovázen výskytem výrazných pyritových a epidotových akumulací; území je modelováno intenzivní povrchovou těžbou, jsou zde dva činné lomy (Granita, s. r. o. a M-silnice, a. s.), drtírna kameniva a jejich deponie.;
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - magmatity v bohemiku - železnohorský puton (nasavrcký masiv)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon, paleozoikum - perm
Témata: ložisková geologie, stratigrafie, geologie
Jevy: intruze, litologické rozhraní, skalní defilé, zrudnění, žíla (magmatická)
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: granit (žula), porfyroid, porfyr
Geologický význam: významný studijní profil, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Dosud nevyjasněná koncepce ve vstupech na pozemky. Návštěva lokality je limitována kladným souhlasem majitelů lomů a dodržováním bezpečnostních a organizačně-technických předpisů.
Stav lokality: nepřístupná, zavezená
Popis stavu lokality: Doporučeno rozdělit na dvě samostatné lokality. 17.10.2013;

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Rambousek Petr 17.10.13, Kukal Zdeněk 08.09.17, Kukal Zdeněk 08.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3656 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3656.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013
Anon, 2013


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]