Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mezihoří

Vyhledávání

Mezihoří

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Horka u Chrudimi
Mapové listy: 1344, 13442
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: prostor v lesním porostu mezi obcemi Silnice a Mezihoří, cca 150 m od jihozápadně od křížení železniční trati a místní komunikace na jižním okraji intravilánu Mezihoří
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: sesuvné území
ID : 3655

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, náleží k denudačnímu okraji chrudimské křídy; svrchnokřídové sedimenty jsou v těchto místech zastoupeny jílovito-vápnitými prachovci a slínovci jizerského souvrství, stáří střední až svrchní turon; na nich jsou uloženy deluviální a deluviofluviální písčito-hlinité a kamenité sedimenty kvartérního stáří. Podloží tvoří granit nasavrckého plutonu („žumberecká žula“). Lokalita je známá velkým historickým sesuvem, který se udál v červenci r. 1899. Vznik sesuvu vyvolalo zvodnění slínovců po dešti a změna stabilních poměrů způsobená svahovými zářezy při budování železniční tratě z Hlinska do Pardubic. Proudový sesuv postihl údolí „V Dolech“ a měl rozměr cca 800m x 150 m. Zničil hájovnu, deformoval lesní porost a posunul pramenní vývěry. Ve svahu byly obnaženy písčité slínovce se zvětralým podložím (členitá skalní stěna místy vysoká až 6 m), obvodové valy a čelo sesuvu akumulovaly směs zvětralin, slínů a půdy i s porosty. Sesuv je registrován v registru potenciálních sesuvů v ČGS – Geofondu (plocha 4,6 ha, rozměr 700m x 100m). V dnešní době je skalní stěna odlučné částí sesuvu erozí mírně snížená, valy a deformace lesa jsou ještě stále patrné („opilý les“).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon - střední turon, mezozoikum - křída - svrchní křída - turon - spodní turon
Témata: sedimentologie
Jevy: sesuv
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slínovec, granit (žula)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: lesnictví, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: soukromé vlastnictví pozemků, lesní hospodaření
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3655 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3655.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
sesuv z roku 1899 nad údolím „V Dolech“ , Anon, 2011
sesuv z roku 1899 nad údolím „V Dolech“ , Anon, 2011
sesuv z roku 1899 nad údolím „V Dolech“ , Anon, 2011
Fenomén opilého lesa dokládající sesuvné pohyby., Jan Doucek, 2011
sesuv z roku 1899 nad údolím „V Dolech“ , Anon, 2011
sesuv z roku 1899 nad údolím „V Dolech“ , Anon, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]