Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hlína

Vyhledávání

Hlína

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Hlína
Mapové listy: 1344, 13442
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: severozápadní okolí obce Hlína, cca 300 m severovýchodně od silnice Hlína – Silnice
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: bývalý lůmek
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3654

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, náleží k denudačnímu okraji chrudimské křídy. Svrchnokřídové sedimenty byly v těchto místech erodovány a zachováno zůstalo pouze nejstarší perucko-korycanské souvrství, stáří cenoman.; Jedná se o vápnité pískovce, místy až písčité vápence, biodetritické pískovce a jílovité pískovce, přičemž jsou v lokalitě možné přechody mezi těmito typy. V lůmku vycházejí na den pískovce s málo zřetelnou vrstevní stavbou, spíše se jedná o blokové, místy hlízovité pasáže, které jsou zaplněny hlínou. Lůmek má rozměry cca 30 m až 40 m na délku a 20 m až 25 m na šířku, místy sesucená umělá skalní stěna dosahuje výšky prvých metrů. Bývalý lůmek je silně zarostlý dřevinami a keři, v jeho blízkém okolí na poli se nachází hojný balvanitý skelet výše popsaných sedimentů. Zde je také možnost sběru hojných úlomků fosílií. Výchozy pískovců v okolí obce Hlína tvoří infiltrační čelo hydrogeologické struktury tzv. podlažické deprese i když se nacházejí již za příslušnou hydrologickou rozvodnicí.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: cenoman
Témata: paleontologie, sedimentologie, hydrogeologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , organogenní (činnost organizmů)
Hornina: pískovec, vápenec
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Lůmek se nachází uprostřed obdělávaného pole - nevyjasněné majetkoprávní vztahy. Sběr úlomků pískovců s faunou je možný mimo vegetační sezonu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3654 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3654.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
lůmek biodetritických vápenců a pískovců v poli severně od obce Hlína, Anon, 2011
výchoz biodetritických vápenců v lůmku severně od obce Hlína, Anon, 2011
výchoz biodetritických vápenců v lůmku severně od obce Hlína, Anon, 2011
lůmek biodetritických vápenců a pískovců v poli severně od obce Hlína, Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]