Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Horní Studenec

Vyhledávání

Horní Studenec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Havlíčkův Brod
Katastrální území: Horní Studenec
Mapové listy: 1344, 13443
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: jižní okraj obce Horní Studenec
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: vodárenské objekty (studny štoly, galerie, pramenní jímky, vrty)
Technický objekt: štola
ID : 3652

Geologie

Geologická charakteristika: Podloží zájmové lokality je tvořeno sedimenty svrchnokřídového stáří, které náležejí křídě Dlouhé meze – jižní část, což je jižní výběžek české křídové pánve zachovaný na jihozápadním svahu Železných hor. Jedná se o pískovce a jílovce cenomanského stáří o mocnosti od 6 m do 25 m, slínovce a písčité slínovce spodního turonu o mocnosti do 40 m a spongilitické prachovité slínovce středního turonu o mocnosti cca 50 m.; Takto vymezená souvrství, která tvoří jednokřídlou strukturu, z boku omezenou železnohorským zlomem a z druhé strany transgresním okrajem křídy na krystalinikum mají příznivé kolektorské vlastnosti z hlediska infiltrace a pohybu podzemních vod. Kolektory jsou od sebe vertikálně přirozeně odděleny horninami s izolačními vlastnostmi, z hlediska podzemní vody (např. více jílovité složky) a vytvářejí tak vícekolektorový systém útvarů podzemních vod (kolektor A, B, C).; Pohyb podzemní vody je zároveň ovlivňován tektonickými liniemi, podle kterých se sedimenty rozpadly do systému jednotlivých ker na úpatí Železných hor, kde každá kra podmínila samostaný režim koloběhu vod. Zájmové území náleží kře Horního Studence.; Na jižním okraji obce Horní Studenec docházelo vlivem příznivé stavby území k přirozenému odvodnění podzemní vody formou pramenů, jež byly už v první polovině 20. století předmětem vodárenského jímání (firma Chmelík). Byly zde vybudovány pramenní jímky, štoly a galerie, které slouží dodnes pro zásobování severní části havlíčkobrodska. Jsou to např. Štola I, Maturovy prameny, Culkovy prameny, štola Sušárna, Němcovy prameny, štola MNV atd. V 80tých letech 20. století byly tyto zdroje posíleny vrtanými studnami.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: střední turon
Témata: hydrogeologie
Jevy: pramen
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , antropogenní (činnost lidská)
Hornina: pískovec
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: vodní zdroje
Popis střetů zájmů: Návštěva vodárenských objektů je možná pouze se souhlasem provozovatele a za odborného vedení.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17, Kukal Zdeněk 21.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3652 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3652.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]