Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Luže - Košumberk

Vyhledávání

Luže - Košumberk

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Luže
Mapové listy: 1431, 14313
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: přirozený skalní výchoz u zříceniny Košumberk, umělý odkryv na elevaci Chloumek v Luži pod kostelem Panny Marie (dočasně přístupný po dobu stavby výtahu, v současné době je skryt výtahovou šachticí)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchozy bělohorského souvrství
ID : 3651

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, která je zde tvořena komplexem zpevněných usazenin stáří cenoman (perucko-korycanské souvrství) – spodní turon (bělohorské souvrství). Mocnost souvrství je přibližně 80 m, perucko-korycanské souvrství je tvořeno převážně křemennými pískovci s vložkami jílovců, bělohorské souvrství je zastoupeno vápnitými písčitými prachovci až slínovci a spongilitickými jílovci (opukami).; Český masiv i se svými druhohorními sedimenty byl v terciéru postižen vlivem alpínského vrásnění velkým rozpukáním, došlo k jeho vyklenování směrem vzhůru a zároveň došlo k vulkanické činnosti, hlavně v severozápadní části Čech.; Také skalní podloží Košumberku je tvořeno terciérním čedičem, jedná se o nejvýchodnější projev terciérního vulkanismu v Čechách. Útvar je nejnověji interpretován jako hluboce erodovaná přívodní dráha malého čedičového vulkánu. Další čedičový vršek tvoří blízký Chloumek, na kterém stojí poutní chrám Panny Marie, kde byl čedič obnažen při výstavbě výtahové šachty. Magma využilo jako přívodní dráhu k povrchu staré tektonické linie, v tomto případě zřejmě hluboce založený labský lineament (žíly jsou ověřeny např. u Brčekol, a Semtína), další vypreparovaný útvar je Kunětická hora u Pardubic.; Na umělém skalním výchozu na Chloumku byl zaznamenán typický šestiboký rozpad čedičového magmatu, raritní je výskyt olivinických xenolitů v bohatším výskytu než na klasické lokalitě ve Smrčí u Železného Brodu. Čedičové magma kausticky metamorfovalo slínovce do porcelanitů. Výchoz je odkryt a je možné jej vidět.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: petrologie, mineralogie, vulkanologie
Jevy: výchoz, intruze, porcelanity
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič), bazanit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Technická nebo kulturní památka
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: obě lokality mají specifický ochranný režim, který je dán předpisy Ministerstva kultury
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3651 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3651.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
elevace tvořená terciérním vulkanitem s hradem Košumberk, Anon, 2009
sloupcovitá odlučnost bazanitu, Anon, 2009
peridotit, Anon, 2009
výkop u hradní zdi - tercierní čedičové horniny, Anon, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]