Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skutíčko

Vyhledávání

Skutíčko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Skutíčko
Mapové listy: 1344, 13442
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: severní okraj obce Skutíčko, parcela č. 691/1
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: zvětralé výchozy pískovců na zarostlém okraji lesa
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3650

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, která je zde zastoupena téměř úplnou sekvencí perucko-korycanského souvrství, stáří cenoman. V této lokalitě jsou na svazích Železných hor zachovány nejvyšší mocnosti tohoto souvrství, které místy dosahuje 60 m až 70 m. Petrologicky se jedná o křemenné, jílovité, glaukonitické pískovce jemnozrnné až hrubozrnné, s polohami organogenních zbytků typu uhelných jílovců až uhlí se zbytky zkamenělé pryskyřice, které byly předmětem těžebních pokusů na „cenomanské uhlí“. První písemné zprávy o kopané sondě s nálezem uhlí na parcele č. 695 při cestě pocházejí z r. 1804. Nejintenzivnější průzkum probíhal v letech 1859 – 1860, kdy byla hloubena šachta a v minulosti zavalené štoličky. Byly nacházeny vrstvy s proplástky uhlí 4 cm až 12 cm mocné, dokladován byl nález fosilní pryskyřice – jantaru. V území mezi Skutíčkem a Přibylovem proběhlo pak ještě několik pokusů o těžbu, z nichž některé skončily i udušením havířů v doutnající uhelné sloji (místní název lokality Na dusavci). V současné době je historicky založený štolový systém zcela zaniklý, výchozy pískovců se nacházejí v lesním porostu severně od obce. V jejich nadloží se dále na severovýchod – k Přibylovu objevují vápnité prachovce – opuky bělohorského souvrství spodnoturonského stáří. V podloží pískovců cenomanského stáří vystupuje poloha lateriticky zvětralých bazik vrbatokosteleckého bazického komplexu, tyto laterity dokumentují subtropické až tropické klima před 90 – 100 milióny let. Ložiskové akumulace lateritů byly vymapovány u Vrbatova Kostelce.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: cenoman
Témata: geologie, paleontologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Jedná se o pohledovou lokalitu s geovědně-historickým zázemím, na které bude poukázáno na informační tabuli na návsi obce.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Rambousek Petr 14.10.13, Kukal Zdeněk 21.09.17, Krejčí Zuzana 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3650 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3650.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
výchozy cenomanských pískovců nad Skutíčkem, Anon, 2012
výchozy cenomanských pískovců nad Skutíčkem, Anon, 2012
výchozy cenomanských pískovců nad Skutíčkem, Anon, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]