Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Planý vrch

Vyhledávání

Planý vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Mnichov u Mariánských Lázní
Mapové listy: 1141, 11411,11233
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: Jv. svah Vlčího hřbetu pod kótou V boru (860,1m) 1.5 km Z. od Mnichova, 10 km SSV. od Mariánských Lázní.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zbytky starých lomů a přirozené skalní výchozy.
Technický objekt: lom, staré dobývky
ID : 365

Geologie

Geologická charakteristika: Výchozy hadce (serpentinu) náležející k tělesu Vlčího hřbetu, který je součástí mariánsko - lázeňského metabazitového komplexu. Zdejší serpentinit tvoří celistvou , černozelenou a temně zelenou horninu s častými žilkami azbestu (o mocnosti menší než mm až 10 cm) s hnědými skvrnami tvořenými bronzitem. Rezervace se rozkládá zbytcích starých hadcových lomů, které byly od roku 1834 až do první čtvrtiny 20. století zpracovávány v brusírně v Mnichově na drobnější užitné a dekorační předměty (vázy, popelníky( a náhrobní kameny. Známá je 1 m vysoká hadcová křtitelnice v kostele v Mnichově.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - mariánsko-lázeňský komplex
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, botanika, mineralogie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 316     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní rezervace o rozloze 11.26 ha vyhlášena roku 1987. Hadcový bor s řadou skalních výchozů a bývalých lomů s typickou vegetací. Vyhlášení ZCHÚ: MŠK, 7. 5. 1966, č. předpisu: 19.881/66; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 17.094/87 z 21. 12. 1987).
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučujeme do ochrany PR zahrnout i geologické fenomény (výchozy serpentinitů), které jsou důležitým faktorem určujícím její botanický význam. Lokalita také dokumentuje staré dobývání suroviny vázané na zpracování dekoračních kamenů v blízké obci Mnichov. 30.07.2010;

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 530, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 18.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 30.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 365 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/365.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Náhrobky za kostelem. Využití hadců (serpentinitů) těžených v lomech na Planém vrchu., Pavla Gürtlerová, 2010
Náhrobky za kostelem. Využití hadců (serpentinitů) těžených v lomech na Planém vrchu., Pavla Gürtlerová, 2010
Náhrobky za kostelem. Využití hadců (serpentinitů) těžených v lomech na Planém vrchu. , Pavla Gürtlerová, 2010
Náhrobky za kostelem. Využití hadců (serpentinitů) těžených v lomech na Planém vrchu., Pavla Gürtlerová, 2010
Náhrobky za kostelem. Využití hadců (serpentinitů) těžených v lomech na Planém vrchu., Pavla Gürtlerová, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]