Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kraskov

Vyhledávání

Kraskov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Kraskov
Mapové listy: 1343, 13432
Oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: západní okolí obce Kraskov, prostor mezi rybníkem Horní Peklo a silnicí Kraskov – Starý Dvůr
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: stržený břeh nad rybníkem, výchoz rozpadavého eluvia pískovců
ID : 3649

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita náleží mladšímu paleozoiku brázd, nachází se ve výrazné terénní depresi mezi Prachovicemi, Sečí a Lichnicí. V této tzv. kraskovské pánvi jsou zachovány červeně a šedě zbarvené sedimenty, které jsou obvykle řazené do permu a které spočívají na hlubinných horninách nasavrckého plutonu. Podle Vodičky a Smolíkové se s vysokou pravděpodobností jedná o denudační zbytky tektonicky zakleslé kry, jejíž původní rozsah o ploše 0,5 km2 byl rozšířen pracovníky ČSÚP při sestavování nové geologické mapy území počátkem 70tých let minulého století. Jsou zde zastoupeny arkózovité nebo drobovité pískovce až slepence. Tyto středně zrnité až hrubozrnné sedimenty jsou velmi slabě zpevněny, takže v písčitém až skeletovitém eluviu jsou větší balvany poměrně vzácné a v případě jejich výskytu jsou snadno zaměnitelné se zvětralými hlubinnými vyvřelinami. Podrobnější průzkum, který by naznačil mocnost výskytu „permských vrstev“ dosud nebyl realizován. Navíc permské stáří těchto sedimentů je zpochybněno na základě nálezů tří fragmentů araukaritů, které náleží spíše karbonskému souvrství stefanského stáří. Poté by bylo možné tyto železnohorské svrchnopaleozoické vrstvy pararelizovat se svrchním červeným souvrstvím středních Čech (Smolíková 1965). V současné době lze výchozy rozpadavých červených sedimentů nalézt v erozním břehu u kraskovského rybníka, při jeho severním okraji.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - jihlavský příkop (brázda)
Stratigrafie: perm
Témata: geologie, litologie, stratigrafie
Jevy: erozní rýha, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: právo vlastnické
Popis střetů zájmů: Majetkoprávní poměry.
Stav lokality: ucházející

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 08.02.13
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3649 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3649.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchozy permských sedimentů u rybníka dolní Peklo, Anon, 2011
Výchozy permských sedimentů u rybníka dolní Peklo, Anon, 2011
Výchozy permských sedimentů u rybníka dolní Peklo, Anon, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]