Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Moravany – sesuv

Vyhledávání

Moravany – sesuv

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Moravany u Brna
Mapové listy: 2434, 24342
Oblast: Neogén karpatské předhlubně
Lokalizace: 1250 m sz. od kostela v Moravanech, lokalizován na kótě Rovný 308 m
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: rozsáhlý sesuv ve spraších a spodnobadenských jílech
ID : 3645

Geologie

Geologická charakteristika: Plošný sesuv s odlučnou hranou o délce 120 m, s výškou 1,5 m, ornice 10 cm, celková plocha 150x450 m. Sesuv je založen v masivním vápnitém modrošedém navětralém jílu polohově s valounky až 15 cm (rovněž na poli hojné), průměrně 3-5 cm (jurské vápence, brněnský masiv, křemen, rohovce), s intraklasty různě barevných jílů o velikosti od 1-2 cm po 20 cm dobře viditelnými v odlučné hraně (cihlově červeného, rezavě hnědého, šedozeleného) a konkrece CaCO3. V jílu je poloha rezavě hnědého středně zrnitého písku s hojnými valouny o vel. až 15 cm. Písky obsahují transportem? poškozené schránky spodního badenu s redepozicemi z karpatu (Globorotalia bykovae, Globigerinoides bisphericus, Gl. quadrilobatus, Uvigerina graciliformis). Masivní jíly obsahují společenstvo spodního badenu s Uvigerina macrocarinata, Globorotalia bykovae, Martinottiella karreri, Globigerinoides bisphericus. Intraklast je bezfosilní.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: spodní baden (morav), svrchní pleistocén
Témata: geologie, geomorfologie
Jevy: sesuv
Původ geologických jevů (geneze): gravitační
Hornina: jíl, spraš, štěrk
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlý plošný sesuv ve spodnobadenských jílech
Střety zájmů: zemědělství, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Sesuv je lokalizován na polích, která jsou obhospodařována, lze předpokládat jeho postupnou rekultivaci.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Buriánek, D. et al.(2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. - MS, Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 22.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3645 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3645.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odlučná hrana sesuvu., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Celkový pohled na sesuv., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Odlučná hrana sesuvu., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Odlučná hrana sesuvu, spodnobadenské jíly s intraklasty., Pavla Tomanová Petrová, 2012
Odlučná hrana sesuvu., Pavla Tomanová Petrová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]