Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Petrov

Vyhledávání

Petrov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Brno-střed
Mapové listy: 2434, 24342
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: asi 100 m j. od katedrály svatého Petra a Pavla
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Řada drobných výchozů metabazaltů v městském parku
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3644

Geologie

Geologická charakteristika: Metamorfované a intenzivně deformované vulkanity jsou odkryty na četných výchozech na j. svahu pod kostelem Petrov. Na výchozech dominují intenzivně deformované bazické horniny s přednostní orientací foliací zhruba 220/60. Bazické horniny jsou slabě metamorfovány, proto se dnes skládají převážně z kyselého plagioklasu, epidotu a chloritu. Často je zastoupen kalcit, případně také křemen. Na starší metamorfní foliaci jsou naloženy mladší deformační struktury (kliváž, pásy zalomeni). Místy se v bazických horninách objevují až několik m dlouhé čočky tvořené afanitickou kyselou horninou (intenzivně rekrystalované ryolity nebo ryolitová pyroklastika). Běžné jsou až několik cm mocné křemen-kalcitové žíly, často provázené chloritem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie
Jevy: charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: metabazalt
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typický příklad deformace a metamorfózy hornin metabazitové zóny
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: část výchozů v budoucnu pokryje vegetace
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalitu doporučujeme k ochraně jako jeden z nejlépe přístupných geotypů hornin metabazitové zóny brněnského masivu. 19.11.2014;

Literatura

Buriánek, D. et al.(2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-342 Brno-jih. - MS, Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Buriánek David, 21.11.12
Aktualizoval(a): Buriánek David 19.11.14, Buriánek David 19.11.14, Kukal Zdeněk 19.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3644 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3644.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Drobné výchozy metabazaltů v městském parku., David Buriánek, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]