Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hejlov

Vyhledávání

Hejlov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Jablonec nad Jizerou, Bratrouchov
Mapové listy: 0341, 03411
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Skalní výchozy u lesní csty z osady Hejlov do osady Brno, 500 ssz. od kóty Hejlov 835 m. n. m.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy 3x5 m ve stráni nad lesní cestou v detailně provrásněných chlorit-sericitické fylitech
ID : 3639

Geologie

Geologická charakteristika: Hejlov – detailně provrásněné chlorit-sericitické fylity. Výchozy (5 × 3m) ve svahu podél lesní cesty z osady Hejlov do osady Brno, 500 m ssz. od kóty Hejlov, 835 m, jsou tvořeny intenzivně provrásněnými chlorit-sericitickými fylity s proměnlivým obsahem albitu. Na výchoze lze pozorovat vývoj foliačního systému v laminovaných silně anizotropních, chlorit sericitických fylitech během variské polyfázové deformace. Starší, strmě ukloněná metamorfní foliace S1, je intenzivně vrásněna sevřenými až izoklinálními vrásami (b=302/10, b= 98/29, b=310/20), jejichž osní roviny definují naložený foliační systém S2, který se stává dominantní na výchozech, kde nejsou tak velké rozdíly v kompetenci vrásněných domén. Foliační plochy S2 zapadají pod středními až malými úklony (40–15 °) k VJV, méně často i opačně k ZSZ. Tyto silně stlačené vrásy bývají ohýbány mladšími otevřenými ohybovými vrásami dm vlnové délky, často doprovázené křehce duktilní kliváží. Jejich osy mají směry V–Z až ZSZ– VJV. Na některých výchozech v okolí jsou zachovány ještě podobné otevřené vrásy až kinky s.–j. až ssv.– jjz. směru. Interference otevřených vrás několika metrového řádu často ovlivňuje morfologii výchozů, které nabývají rozměrů několikametrových brachynatiklinál.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: fylit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pěkná ukázka superpozice různých typů vrás a vývoje foliačních systémů a lineací ve fylytických laminovaných až páskovaných horninách.
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Skalka je ve stráni v lese v sousedství málo používané turistické lesní cesty, nehrozí jí ohrožení v blízké budoucnosti
Stav lokality: ucházející

Literatura

Chaloupský, J., ed. (Ed.), 1989. Geologie Krkonoš a Jizerských hor. Ústř. Úst. geol.,, Praha, 288. pp.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kachlík Václav, 11.01.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3639 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3639.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Chlorit-sericiké fylity, silně stlačené vrásy až izoklinální vrásy., Václav Kachlík, 2012
Pohled na kvarcitový hřeben Končiny, jižně od Rokytnice nad Františkovem., Václav Kachlík, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]