Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jablonec nad Jizerou

Vyhledávání

Jablonec nad Jizerou

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Jablonec nad Jizerou
Mapové listy: 0341, 03411
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Zašlý lůmek na sv. okraji Jablonce nad Jizerou, 200 m j. od kóty 608.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lůmek se stěnou 2 x 5 m v amfibolickém metagabru.
Technický objekt: lom
ID : 3637

Geologie

Geologická charakteristika: Jablonec nad Jizerou – amfibolické metagabro. Je odkryto v opuštěném lůmku (10 × 5 × 2 m) na v. okraji města. Jde o ojedinělou, ale významnou horninu na listu Rokytnice n. J (na území listu se vyskytuje ještě jedno drobné tělísko v jz. cípu mapy). Studiem chemismu amfibolů na mikrosondě bylo nepřímo doloženo, že stávající modrozelené sodnovápenaté amfiboly vznikly rekrystalizací původně alkalických sodíkem bohatých amfibolů. Z toho vyplývá, že toto metagabro prošlo rekrystalizací v podmínkách facie modrých břidlic, která byla následována reekvilibrací v podmínkách zelených břidlic. Jelikož gabro proniklo do okolních fylitů a na základě geochemické shody s metagabrem od Těpeří, které má devonské stáří (~378 Ma – Kachlík – Sláma, nepubl.) je pravděpodobné, že protolit fylitů je předdevonského stáří. Navíc devonská datování protolitu metagaber definitivně vyvracejí Chaloupského et al. (1989) představy o tom, že hlavními tektometamorfními fázemi byla starokaledonská a mladokaledonská orogeneze. Hlavní metamorfní procesy se odehrávaly během variské orogeneze v rozmezí svrchní devon až konec spodního karbonu. Těleso metagabra je protaženo přibližně v.–z. směrem a je slabě duktilně deformorfóváno. Anastomózní foliace zapadá strmě k severu. Metagabro má tedy zásadní význam z hlediska rekonstrukce geologické vývoje KJK; stejného stáří jsou i drobná tělíska mikrogaber a doleritů, které prorážejí jizerské ruly a jejich plášť v polské části KJK (Nowak et al. 2011). Jde o zajímavou horninu také z hlediska geochemického. Vyznačuje se nízkými obsahy SiO2 (41,35 obj. %), takže spadá již mezi ultrabazické horniny, vysoké obsahy TiO2 (přes 3 hm%), MgO (přes 11 obj. %), Cr (536 ppm), Ni (116 ppm a strmé trendy křivek REE a další geochemické znaky ukazují, že jde o původně alkalické gabro, které patrně obsahovalo mimo jiné běžné minerály také primární magmatické alkalické hnědé amfiboly, obsahuje též euhedrální krystaly pyrrhotinu, které krystalovaly z magmatu. Až cm zrna pyrrhotinu uzavírají plagioklasy, dnes samozřejmě albitizované. Pozitivní Eu/Eu* anomálie, vysoký obsah Mg ukazuje na jeho částečně kumulátový charakter.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, petrologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), magmatická
Hornina: metagabro
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS v NP
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediný výskyt gabra s relity HP-LT metamorfózy na listě Rokytnice nad Jizerou
Součást VCHÚ: NP Krkonošský národní park
Střety zájmů: jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Zčásti ohroženo ukládáním domovního odpadu, zarůstáním vegetací
Stav lokality: ucházející

Literatura

Chaloupský, J., ed. (Ed.), 1989. Geologie Krkonoš a Jizerských hor. Ústř. Úst. geol.,, Praha, 288. pp.; Klomínský, J., Kachlík, V., 2006. Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-322 Jablonec nad Nisou. Česká geologická služba, Praha.; Kachlík V. et.al. (2013): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-411 Rokytnice nad Jizerou. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kachlík Václav, 11.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3637 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3637.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Metagabro, relikty bluesschist stadia, relikty magmatické struktury., Václav Kachlík, 2000
Metagabro s relitky alkalicko-vápenatých amfibolů., Václav Kachlík, 2000


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]