Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Dolní Dušnice

Vyhledávání

Dolní Dušnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Jablonec nad Nisou
Katastrální území: Buřany
Mapové listy: 0341, 03411
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Křižovatka silnice z Jablonce n. Jizerou do Poniklé s odbočkou do Dolní Dušnice a Bratrouchova, údolí Jizery
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní defilé, provrásněné, vložka porfyroidů mezi grafit-sericikými a chlorit-sericitickými fylity krkonošsko-jizerského krystalinika
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3633

Geologie

Geologická charakteristika: Dolní Dušnice – vložka porfyroidů mezi grafit-sericikými a chlorit-sericitickými fylity KJK. Zářez státní silnice z Harrachova do Jilemnice u odbočky do Bratrouchova . Skalní defilé o délce přes 200 m na levé straně silnice a výšce až 5 m. Od křižovatky tj. od severu k jihu jsou v defilé zastoupeny tmavě šedé až šedočerné grafit-sericitické fylity, místy s podřízenými polohami světlejších chlorit sericitických fylitů. V jejich tektonickém nadloží spočívají lavicovitě odlučné, za čerstva šedé, navětralé světle šedé až žlutošedé porfyroidy (draslíkem bohaté metaryolity). V tektonickém nadloží polohy porfyroidů, která dosahuje pravé mocnosti více než 10 m (výchozy jsou i na pravé straně silnice ve stráni nad skalnatým břehem Jizery), vystupují opět tmavě šedé grafit-sericitické fylity. Kontakty fylitů z porfyroidy jsou tektonizované, prosycené množstvím žil bělavého sekrečního křemene, které ve fylitech vytvářejí ložní i pravé až 10 cm mocné žíly . Samotný porfyroid je jemnozrnná hornina, v níž lze i okem rozpoznat deformací protažené porfyroklasty většinou narůžovělého draselného živce, místy zbarveného do šeda jemnými inkluzemi rudy. Porfyroklasty jsou obtékány velmi jemnozrnnou matrix tvořenou sericitem a jemně rekrystalovaným křemenem. Místy se vyskytují i výrazněji páskované typy, v nichž jsou slídové domény odděleny od monominerálních křemenných agregátů. Negativní hodnota Nd500 = –1,3 ukazuje, že na rozdíl od ryolitových metatufů na významné lokalitě č. 2, jsou tyto porfyroidy krustálními taveninami, které vznikly tavením alkalicko-vápenatých korových hornin pravděpodobně kadomského nebo i většího stáří (Sm-Nd modelové stáří přes 1 Ga). Tavení kůry způsobovalo pronikání bazických plášťových hornina na bázi spodní kůry při jejím kambro-ordovickém ztenčování. Zirkony datované ICP MS U-Pb metodou z tělesa porfyroidu u Bratrouchova ukazují na středno až svrchnokambrické stáří tohoto vulkanitu (508 ± 8 Ma). Význam lokality tkví tedy nejen v odhalení procesů vzniku magmat, ale poskytlo významný bod pro určení stáří vulkanických procesů v prostoru KJK. Vztahovat kambrické stáří také na okolní sedimenty je obtížné vzhledem k možnému tektonickému odloučení šupiny porfyroidů od sedimentů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: porfyroid, fylit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita na níž vystupují uvnitř fylitů metavulkanické horniny, ryolitového složení, bohaté draslíkem.
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Je v zářezu hlavní silnice, při jejím rozšiřování může být výchoz zničen, případně může být sanován proti padání kamení, zatím je v dobrém stavu
Stav lokality: dobrý

Literatura

Patočka, F., Fajst, M., Kachlík, V., 2000. Mafic-felsic to mafic-ultramafic Early Palaeozoic magmatism of the West Sudetes (NE Bohemian Massif): the South Krkonoše Complex. Z. geol. Wiss., 28((1/2)): 177-210.; Kachlík V. et.al. (2013): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-411 Rokytnice nad Jizerou. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kachlík Václav, 11.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3633 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3633.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Dolní Dušnice, páskované porfyroidy, masivnější tlustě deskovité až lavicovité, C-O stáří., Václav Kachlík, 2012
Kontakt porfyroidu s podložními sericitickými  fylity, místy křemenné žíly a čočky, v nadloží porfyroid., Václav Kachlík, 2012
Páskované porfyroidy, masivní tlustě lavicovité polohy., Václav Kachlík, 2012
porfyroidy, křiž. D. Dušnice, masivnější partie tělesa, Václav Kachlík, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]