Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sirňák

Vyhledávání

Sirňák

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Cheb
Katastrální území: Ovesné Kladruby, Horní Kramolín
Mapové listy: 1141, 11411
Geologická správní oblast: Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; durynsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část)
Lokalizace: vsv. úbočí Podhorního vrchu, 6 km sv. od Mariánských Lázní.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Rašeliniště s mofetami.
ID : 363

Geologie

Geologická charakteristika: Rašeliniště v nivě říčky Teplé o rozloze 3.2 ha s plynnými vývěry CO2 a sirovodíku v podobě mofet. Výkvěty solí. (Žáček 1994).Pukliny po nichž plyn vystupuje z hloubky do nivních sedimentů, jsou dány tektonickou predispozicí údolí Teplé a třetihorní vulkanickou činností čedičového Podhorního vrchu. Na materiálu v mofetách jsou hojné špinavě bílé povlaky jílových minerálů spolu s povlaky síry, vzniklé bakteriální redukcí sirovodíku. (Zahradnický, Mackovčin 2005)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: hydrogeologie, kvartérní geologie, botanika
Jevy: rašeliniště, mofeta, pramen, říční terasa
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace, vulkanická
Hornina: rašelina

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 952     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rašeliniště s výrony plynů v podobě mofet. Vyhlášení ZCHÚ: KNV Západočeského kraje, 17. 12. 1985.
Součást VCHÚ: CHKO Slavkovský les
Součást Geoparku: Egeria (část Česko-bavorského geoparku)
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str. 534, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáček Vladimír, 15.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 02.08.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 363 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/363.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rašeliniště s mofetami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Rašeliniště s mofetami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Rašeliniště s mofetami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Rašeliniště s mofetami., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2006
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]