Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Přibylov

Vyhledávání

Přibylov

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Skuteč
Mapové listy: 1344, 13442
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: lom na jižním okraji obce Přibylov, po levé straně silnice č. 358 ve směru Skuteč – Chrast
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: činný jámový lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3628

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází na jižním okraji české křídové pánve, která je zde zastoupena mořskými sedimenty bělohorského souvrství, stáří spodní turon. Jedná se o vápnité písčité slínovce a spongilitické (spikulové) jílovce, místy silicifikované (opuky), které jsou těženy jako stavební kámen pro stavební a restaurátorské účely. Kámen má výborné vlastnosti, šedobílou až žlutošedou barvu a je zpracováván na obkladové a dlažební kostky, haklíkové zdivo či řemínkové obklady. Historie těžby se traduje od počátků 19. století, v současnosti lom provozuje firma Sates Čechy, s. r. o. V lomových stěnách je možné pozorovat a demonstrovat základní sedimentologické a strukturně tektonické jevy – vrstva, sklon vrstvy, zonálnost ve zvětrávání sedimentů a puklinatost, která předurčuje český název opuka.; Vizuálně zjevné, dobře vyvinuté puklinové prostředí vytváří vhodné podmínky pro vsakování srážkových vod. Za spodní limitující podmínku pro těžbu opuky byl zvolen cca 2 m až 3 m celík opuk, které následně přecházejí do bazální polohy glaukonitických jílovců. Ty tvoří z hydrogeologického hlediska přirozený izolátor, oddělující oběh a režim podzemních vod a to v kolektoru A (pískovce cenomanského stáří – zdroje vody pro město Skuteč v údolí Svaté Anny) a kolektoru B, který je vázán na opuky spodnoturonského stáří.; Lokalita je významná i z paleontologického hlediska, důvodem jsou nálezy ryb, mlžů a flóry, dokumentující blízkost pobřeží křídového moře.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: spodní turon
Témata: geologie, litologie, hydrogeologie, stratigrafie, strukturní geologie (tektonika), sedimentologie
Jevy: vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: prachovec (siltovec), slínovec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Pro navštívení lomu je zapotřebí mít souhlas se vstupem do těžebního prostoru od provozovatele lomu; případně je možné shlédnout významnou část popisovaných jevů z pohledového místa z náhorní planiny při zabezpečeném okraji těžebního prostoru, odkud je do jámového lomu dobře vidět.
Stav lokality: dobrý

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.09.17, Kukal Zdeněk 26.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3628 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3628.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Anon, 2008
Anon, 2008
Anon, 2008
Anon, 2008
Anon, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]