Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Srní

Vyhledávání

Srní

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Hlinsko v Čechách
Mapové listy: 1344, 13444
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: lom severozápadně od Hlinska, cca 400 m severně od silnice Hlinsko - Srní
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: činný lom
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3627

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita se nachází v železnohorském plutonickém komplexu, ve východní části železnohorského plutonu. Základní horninový typ je jemnozrnný světle šedý amfibol-biotitický granodiorit s podružným žilným doprovodem, tzv. hlinecká žula. Činný lom má dlouhou tradici, byl založen roku 1902 jako Matulův lom a pod tímto názvem (Lom Matula Hlinsko, a.s.) existuje do současnosti. Kámen je velmi pevný a trvanlivý, charakteristický malou obrusností a nízkou nasákavostí. Při dobývání suroviny se využívá primární odlučnosti, která je daná vnitřním uspořádáním minerálů. Horninu lze rozpojovat na velké pravidelné bloky, které se dále zpracovávají na kamenické výrobky jako jsou patníky, dlažební kostky, obrubníky a krajníky, haklíky a kopáky. Součástí nabídky je i lomový kámen upravený i neupravený, který se dále používá pro sochařské výrobky jako jsou kašny, květináče a různé podstavce. Další využití skýtá leštěný kámen pro výrobu obkladů vnějších stěn budov, podlah, schodišť a parapetů. V povrchových partiích lomu je možné pozorovat kulovité až bochníkovité zvětrávání granodioritu, přecházející do málo mocného eluvia.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - hlinské proterozoikum a paleozoikum (hlinská zóna) - hlinské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - ordovik
Témata: geologie
Jevy: eroze
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, zvětrávání
Hornina: granodiorit
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást projektu Národní Geopark Železné hory.
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: návštěva lokality je limitována kladným souhlasem majitelů lomů a dodržováním bezpečnostních a organizačně-technických předpisů
Stav lokality: nepřístupná, zavezená

Literatura

DOUCEK, Jan (2012): Národní Geopark Železné hory - mapování. Závěrečná zpráva, MS Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Králová Anna, 05.11.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 12.09.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3627 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3627.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Matulův lom, zpracování kamene- obrubníky a dlažba, Anon, 2008
Jámová těžba žuly u obce Srní., Jan Doucek, 2008
Matulův lom, zpracování kamene- obrubníky a dlažba, Anon, 2008
Matulův lom, Anon, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]